Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Contracteren: begrippen en internetlinks

Begrippen

Begrip

Omschrijving

Aanbesteding

Aanbesteden wil zeggen dat een opdrachtgever een nader omschreven (hoeveelheid) werk op de markt brengt en uitvoerende partijen in de gelegenheid stelt hiervoor een aanbieding (offerte) te doen.

ARW

Het aanbestedingsreglement werken.

Bestek

Een document op basis waarvan een werk kan worden aanbesteed, en dat als basis dient voor een later op te stellen contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In het bestek staat een concrete beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk gestelde voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden geformuleerd in het contract waarbij de opdrachtgever de opdrachtnemer pas zal betalen voor zijn werkzaamheden. Deze moeten tijdens de aanbesteding van het contract worden opgesteld of volgen uit van toepassing verklaarde voorwaarden.

Contractvorm

De wijze van inrichting van een project, waarbij tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken worden vastgelegd over verantwoordelijkheden en risico’s.

Contractvorming

Het schriftelijk vastleggen van een overeenkomst.

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.

DB

Design, Build

DBFM

Design, Build, Finance & Maintenance

Geïntegreerd contract

Een contract(vorm) waarbij verschillende fasen (bijvoorbeeld ontwerp en uitvoering) door een opdrachtnemende partij wordt uitgevoerd.

Gunningscriterium

Een bepaald criterium (bijvoorbeeld de prijs of kwaliteit van het werk of tijd/planning) dat tijdens de aanbesteding kan worden gebruikt om te bepalen aan welke partij een opdracht verleend moet worden.

Objectkwaliteit

De kwaliteit van het uiteindelijk te realiseren eindproduct.

Proceskwaliteit

De kwaliteit voor de opdrachtgever tijdens het projectproces; dus vanaf de projectstart tot en met de oplevering van het werk.

RAW

Rationalisatie en Automatisering in de Grond-, Water- en Wegenbouw.

Traditioneel

De opdrachtgever is hierbij volledig verantwoordelijk voor alle fasen van een project tot aan de uitvoering (het ontwerp). De opdrachtgever contracteert voor de uitvoering van een project één of meer aannemers. De directievoering geschiedt door de opdrachtgever of door deskundigen welke namens de opdrachtgever directievoeren. De verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor ontwerp en uitvoering zijn strikt gescheiden. Ten behoeve van de "Uitvoering" wordt meestal een RAW-bestek met verrekenbare activiteitgerichte resultaatsverplichtingen opgesteld, waarbij de Standaard RAW Bepalingen 2005 (incl. de U.A.V.1989) van toepassing zijn. De rechtsverhoudingen liggen daardoor eenduidig vast, risico's zijn evenwichtig verdeeld en duidelijk calculeerbaar voor beide partijen.

UAV

Uniforme Administratieve Voorwaarden.

UAVgc

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten.

Uitbestedingsniveau

Het niveau/fase in een project waarop een opdrachtgever een project aan de markt uitvraagt. Een laag uitbestedingsniveau wil zeggen dat een project nog niet ver uitgewerkt is en dat er nog veel aan de opdrachtnemer gevraagd zal worden. Er kunnen dan fasen geïntegreerd gevraagd worden door de opdrachtnemer.

Uitbestedingsstrategie

De keuzes die een opdrachtgever heeft/maakt bij het uitbesteden van een project aan de markt, waarbij afwegingen bepalen hoe de vraag aan de markt gesteld zal worden en welke onderdelen en fasen van een project aan de markt uitgevraagd zal worden.

VISI

VISI is een systematiek waarmee de communicatie tussen projectpartners bij GWW- en B&U-projecten kan worden gestructureerd en ingericht. De VISI-systematiek is beschreven in het VISI-handboek en vastgelegd in het digitale raamwerk. Op de externe linkVISI-website zijn beide onderwerpen opgenomen.

Internet Links: