Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Contracteren: contractbeheersing en verantwoordelijkheden

Als een contract is gesloten zal de opdrachtnemer aan de slag gaan. Een opdrachtgever zal willen weten of de opdrachtnemer het contract op een juiste wijze uitvoert, de afgesproken doelen haalt en of er problemen ontstaan die de opdrachtgever ook wil weten. Daarom moet er door beide partijen aan contractbeheersing worden gedaan. Dit is een voortdurende toetsing en eventuele bijsturing tijdens de uitvoering van het werk.
In het geïntegreerd contract kan meer project specifiek worden vastgelegd hoe de beheersing van het project door de opdrachtnemer en de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het contract geregeld moet worden. In een traditionele contractvorm is dit meer een taak van de opdrachtgever (contracthandhaving zoals: toezicht, directievoering, keuring van bouwstoffen) met een rol voor de opdrachtnemer. In een geïntegreerde contractvorm zal dit verschuiven naar de opdrachtnemer, omdat de verantwoordelijkheden/taken en het aantonen dat aan de verplichtingen wordt voldaan meer bij de marktpartij ligt.

Als de opdrachtgever veel invloed wil hebben tijdens de uitvoering van een project, zal de opdrachtgever ook veel taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarbij zal de markt weinig eigen inbreng hebben. De opdrachtgever heeft dus een heel actieve rol en verantwoordelijkheid, waarbij alleen de daadwerkelijke uitvoering van de marktpartij gecontroleerd moet worden. Dit is bij een traditioneel contract het geval.

Bij geïntegreerde contracten wordt het ook voor de opdrachtnemer belangrijker om zijn projectbeheersing goed op orde te hebben. De opdrachtnemer zal aan moeten tonen of hij aan de voorwaarden in het contract voldoet, vaak is dit namelijk een betalingsvoorwaarde. Hij rapporteert aan de opdrachtgever en deze zal de rapporten controleren. In eerste instantie zal de opdrachtgever op hoofdzaken controleren, maar kan ook steekproefsgewijs, risico gestuurd en indien hij daartoe aanleiding ziet, gedetailleerder controleren.

Bij een traditioneel bestek is de controle veel makkelijker. In het bestek is namelijk omschreven wat er geleverd moet worden en het is eenvoudiger om na te gaan of de afspraken zijn nagekomen, op basis van gerealiseerde hoeveelheden / uitgevoerd werk.

Figuur 1: Samenhang tussen taken, verantwoordelijkheden en de oplossingsruimte vs. het bestek-/contracttype

In Figuur 1 wordt de samenhang weergeven tussen:

  • Contracttype en taken en verantwoordelijkheidsverdeling;
  • Contracttype en de oplossingsruimte.

Een toepasselijke systematiek voor het bepalen van bevoegdheden en een goede rolverdeling is de VISI-systematiek in ontwikkeling.
externe linkhttp://www.skbodem.nl/upload/documents/2e%20tender%20projectbladen/PP4110-4119%20nieuwsbrief.pdf
Het belangrijkste doel van de VISI systematiek is om te komen tot een verbetering van afstemming van besluitvorming over afwijkingen in het uitvoeringsproces tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en bevoegd gezag.

Regelgeving
In een traditioneel contract (RAW bestek) is de contractbeheersing geregeld in de UAV (en RAW standaard), deze berust op zaken zoals toezicht, directievoering, keuring van bouwstoffen, periodiek voortgangsoverleg en dergelijke.

Voor een geïntegreerd contract is de UAV gc van toepassing, maar deze dient dan wel contract-/projectspecifiek te worden uitgewerkt. Voor dit type contracten bestaat er, naast de algemene regels uit de UAC gc, geen specifieke regelgeving voor contractbeheersing.