Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Contracteren: Themabladen

Inleiding
Binnen de bodemsanering verloopt het contracteringsproces veelal moeizaam. Het SKB-project ‘Contractering van bodemsaneringsprojecten’ (2006-2009) had als doel knelpunten die partijen in een bodemsaneringsproject ondervinden, inzichtelijk te maken alsmede hiervoor eventuele verbetervoorstellen aan te dragen. In het project stonden vier casussen centraal. Het ging om lopende bodemsaneringsprojecten in Heerlen, Alphen aan den Rijn, Alkmaar en Stroe (Gelderland).

Een breed scala aan partijen (opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviseurs) uit de bodemsaneringswereld is betrokken geweest bij het project. De partijen vormden een consortium waarbinnen kennis en ervaringen zijn uitgewisseld. Het motto was ‘leren van elkaar’, dit vormde het uitgangspunt in de periodieke overleggen en bijeenkomsten.

In het project passeerden de volgende thema’s regelmatig de revue, daarom is voor de afronding van het project de keuze gemaakt deze thema’s verder uit te werken:

  1. Keuze contract- en aanbestedingsvorm
  2. Gunningscriterium - EMVI
  3. Saneringsdoelstelling en innovatie
  4. Risico’s in bodemsanering
  5. Financiering en politiek
  6. Bevoegd gezag en handhaving
  7. Omgevingsmanagement
  8. Koppeling sanering en herontwikkeling

Deze thema’s zijn volgens eenzelfde structuur uitgewerkt in zogenaamde ‘themabladen’. Met de bladen is getracht aandachtspunten bij de thema’s te verstrekken, met praktijkvoorbeelden vanuit de beschouwde casussen. De themabladen dienen vooral ter inspiratie en moeten niet als compleet receptenboek voor contractering van bodemsaneringsprojecten beschouwd worden. In de eerste plaats omdat een analyse van vier deelnemende casussen nooit een dergelijk resultaat kan opleveren.

Daarnaast is de voortgang van de casussen ten tijde van het project, daarvoor nog niet voldoende (de aanbestedingsprocedure is gestart of deze is net afgerond). Het is dus ook prematuur om generieke lessen uit deze projecten te destilleren. Het succes van het contracteringsproces in de bodemsanering, maar ook in de bouwsector als geheel, wordt uiteindelijk bepaald door de menselijke factor. Van te voren kan zeker gesteld worden dat in projecten zaken niet volledig lopen zoals voorzien. Hoe met veranderende omstandigheden wordt omgegaan, hangt af van de situatie van het concrete geval en uiteindelijk de opstelling van de betrokken partijen hierin.

Zie externe linkSKB productnr. PP6327: Contractering van Bodemsaneringsprojecten (Themabladen)