Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, stand van zaken saneringsverslagen overige bevoegd gezag instanties

Uit de inventarisatie naar de stand van zaken per 1 januari 2007 met betrekking tot saneringsverslagen is voor de overige bevoegd gezag instanties Wbb (ministerie VROM en V&W, Rijkswaterstaat) het onderstaande overzicht van de beschikbare documenten en hulpmiddelen naar voren gekomen. In bijlage 3 is meer inzicht gegeven in de aard van de voorschriften en in het type informatie die door deze instanties wordt gevraagd. Voor de werkwijze bij de inventarisatie wordt verwezen naar de onderdelen 'Werkwijze inventarisatie stand van zaken bodemsanering' en 'Wijze van analyseren van de beschikbare informatie evaluatie bodemsanering'.

Bevoegd gezag Wbb

 

Overige instanties

 

Ministerie VROM

Meldingsformulieren BUS voor 4 categorieën

Ministerie V&W, Rijkswaterstaat

Checklist (na)zorg en evaluatieverslag bij 'Handleiding sanering waterbodems', AKWA 05.006, mei 2006