Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Evaluatie bodemsanering, wijze van analyse van de beschikbare informatie

De gegevens die uit de inventariserende studie naar de stand van zaken met betrekking tot saneringsverslagen naar voren zijn gekomen zijn beoordeeld op:

 • De vorm van eventuele nadere regels en de toegepaste standaarden
 • De aard en inhoud van de gevraagde informatie

Met betrekking tot de vorm van de nadere regels en de toegepaste styandaarden is onderscheid gemaakt in:

 • Voorschriften opgenomen in de provinciale milieuverordening of een gemeentelijke Verordening bodemsanering waarin nadere regels zijn opgenomen over de informatie die in het saneringsverslag wordt opgenomen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen:
  • Algemene voorschriften waarin gevraagd wordt om bepaalde informatie zonder dat een nadere toelichting wordt gegeven op de opbouw of onderverdeling van die informatie
  • Gespecificeerd voorschriften waarin, vaak in de vorm van een opsomming, aangegeven wordt waaruit de informatie moet bestaan of hoe deze informatie moet zijn opgebouwd. Soms wordt in het voorschrift verwezen naar een check-list die als bijlage bij de verordening is gevoegd
 • Meldingsformulieren waarmee (een deel van) de informatie voor de saneringsevaluatie kan/moet worden ingediend. Meestal hebben de meldingsformulieren enkel betrekking op de conclusies van de saneringsevaluatie en moet naast het meldingsformulier ook nog een evaluatierapport worden ingeleverd. In sommige gevallen (zoals bij het BUS {externe link naar formulier op VROM site}) vervangt het meldingsformulier het saneringsrapport. Het gebruik van het meldingsformulier is in de regelgeving vastgelegd
 • Standaard rapportages die kunnen variëren tussen een min of meer uitgebreide inhoudsopgave voor het evaluatierapport tot een uitgebreide blauwdruk waarin feitelijk alleen de getallen en conclusies ingevoegd hoeven te worden

Ook de inhoud en het type gevraagde gegevens in de geïnventariseerde voorschriften en standaarden is nader geanalyseerd. Hiervoor is nagegaan welke type informatie wordt gevraagd waarbij op hoofdlijnen onderscheid is gemaakt tussen:

 • Basisgegevens en uitgangsgegevens
 • Gegevens over het saneringsproces
 • Gegevens over het saneringsresultaat (inclusief informatie over eventuele gebruiksbeperkingen en nazorg)