Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondstromen

Met grondstromen wordt bedoeld: het ontgraven (zie 3.1), bestemmen (zie 3.3), opslaan (zie 3.2), vervoeren en storten van grond. Voor deze handelingen met grond gelden wettelijke regels om te voorkomen dat de bodem (verder) verontreinigd raakt. Het beleid maakt onderscheid tussen bodem en grond. Grond is losse, ontgraven bodem. Met bodem wordt het aardoppervlak verstaan, met al haar functies. Grond die deel uitmaakt van dit oppervlak, is dus bodem.

  • Op bodem is het bodembeleid van toepassing
  • Op het omgaan met grond is het grondstromenbeleid van toepassing. Een onderdeel daarvan is het grondverzet, het (tijdelijk) verplaatsen van grond.

Figuur 1: Voorbeeld van de verscheidenheid aan grondstromen

Voorbeeld van de verscheidenheid aan grondstromen

Bij grondstromen worden alleen handelingen, waarbij grond en gerijpte bagger wordt verplaatst behandeld. Baggerspecie wordt pas na rijping beschouwd als grond. Voor handelingen met natte baggerspecie wordt verwezen naar de baggeren en transporteren en Behandelen en bestemmen baggerspecie.

Regels voor toepassing van grond en bagger zijn opgenomen in het [Besluit bodemkwaliteit (Bbk)]. Dit besluit heeft het Bouwstoffenbesluit vervangen.