Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaving

Handhaving

Onder handhaving van de milieuwetgeving wordt verstaan het door controle en door toepassen (of dreigen daarmee) van administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bevorderen dat algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften op milieugebied worden nageleefd.

Dit deel van de Richtlijn gaat met name in op handhaving van bodembescherming en bodemsanering en biedt informatie voor onder meer:

  • Alle publieke toezichthouders en handhavers van milieuregels en de personen werkzaam bij servicepunten handhaving (zowel regionaal als provinciaal) en regionale milieudiensten.
  • Vergunningverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders met oog voor handhaving.
  • Bedrijven en adviseurs van gemeenten.