Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaving, Relevante wetgeving bodemsaneringen, BUS sanering

Uitgangspunt is dat er een melding is gedaan van een voorgenomen sanering waarbij is aangegeven dat de sanering overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen plaatsvindt en niet conform de reguliere voorbereiding met een saneringsplan [Besluit Uniforme Saneringen].

Melding
De saneerder maakt bij de melding van de voorgenomen sanering aan het bevoegde gezag kenbaar dat hij wil saneren conform het BUS. Het saneren conform BUS heeft diverse consequenties. Het bevoegde gezag hoeft ten aanzien van dergelijke saneringen geen beschikking te nemen over de ernst van de verontreiniging en de risico’s en hoeft ook niet vast te stellen wanneer de saneerder moet beginnen. De saneerder is niet verplicht een saneringsonderzoek uit te (laten) voeren en een saneringsplan op te (laten) stellen.

Voorbeeld
In de binnenstad van Amsterdam worden glasvezelkabels in de bodem geplaatst. Een aantal locaties betreffen gevallen van ernstige verontreiniging. Bij de melding van de voorgenomen afgravingen maakt het kabelbedrijf aan het bevoegde gezag kenbaar dat hij wil gaan saneren conform het BUS. De saneringscategorie is tijdelijk uitplaatsen van grond. Nadat vijf dagen zijn verstreken na de melding, kan het kabelbedrijf starten met de werkzaamheden. Bij de uitvoering dient het kabelbedrijf te voldoen aan de algemene voorschriften van het BUS en de bijzondere voorschriften die gelden voor de categorie tijdelijk uitplaatsen van grond.

Bij de melding geeft de saneerder aan welke categorie van uniforme saneringen hij toepast. Een BUS sanering is alleen mogelijk voor één van de aangewezen categorieën van uniforme saneringen. Daarnaast bevat de melding een beschrijving van de saneringsaanpak en het saneringsresultaat. Tevens voegt de saneerder bij de melding de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de kwaliteit van de bodem op de saneringslocatie.

Wijzigingen ten opzichte van de verstrekte gegevens moet de saneerder onmiddellijk melden aan het bevoegde gezag.

Saneringsuitvoering
Wanneer vijf weken zijn verstreken na ontvangst van de melding door het bevoegde gezag, kan de sanering starten. Voor een aantal gevallen geldt een termijn van vijf dagen. De saneerder moet met de saneringswerkzaamheden starten uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van de melding door het bevoegde gezag. Deze termijn kan het bevoegde gezag eenmaal voor ten hoogste zes maanden verlengen. De start van de sanering moet de saneerder uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang melden aan het bevoegde gezag. De datum van afronding moet hij uiterlijk binnen twee weken na beëindiging van de saneringswerkzaamheden melden.

Voor de saneringsuitvoering gelden diverse voorschriften, hiervoor wordt verwezen naar het besluit en de regeling. De voorschriften betreffen onder andere de inrichting van het werkterrein, opslag van verontreinigde grond en afvoer van met asbest verontreinigde grond.

Afhankelijk van de categorie waarin de sanering valt, gelden verschillende verplichtingen, hiervoor wordt verwezen naar het besluit en de regeling. De verplichtingen betreffen onder andere de noodzaak tot onderzoek voorafgaand aan de uitvoering, melding van werkzaamheden aan het bevoegd gezag en opslag van verontreinigde grond op de saneringslocatie.

Evaluatieverslag
Uiterlijk binnen acht weken na beëindiging dient het evaluatieverslag bij het bevoegde gezag te zijn ingediend. Instemming met het evaluatieverslag is een vereiste met uitzondering van de categorie Tijdelijk uitplaatsen. Een nazorgplan is niet verplicht. Wel moet de eigenaar, erfpachter of gebruiker van de saneringslocatie waar een isolatielaag is aangebracht, de noodzakelijke maatregelen treffen gericht op het instandhouden en onderhouden alsmede het zonodig herstellen, verbeteren of vervangen van de isolatielaag. Daarnaast moet hij de noodzakelijke beperkingen in het gebruik van de bodem in acht nemen.

Erkenning verplicht
Alleen personen en instellingen die daartoe beschikken over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit mogen BUS-saneringen en alle daarmee samenhangende bodemonderzoeken uitvoeren. [Handhaving, Relevante wetgeving bodemsaneringen, Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo)]

HUM Wbb

In de HandhavingsUitvoeringsMethode Wet bodembescherming (externe linkHUM-Wbb) is vastgelegd op welke wijze het toezicht het meest efficiënt en het meest effectief kan worden uitgevoerd en op welke wijze handhavend moet worden opgetreden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten overtredingen. Voor dit onderwerp is met name de hoofdstuk 5 relevant.