Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaving, Tabel 2: bevoegde gezag bestuursrechtelijke sanctionering historische gevallen

Verplichting

Normadressaat

Bevoegd gezag voor sanctionering

Melden van een voorgenomen sanering.

Opdrachtgever/eigenaar

Binnen inrichting (landbodem of waterbodem): bevoegd gezag inrichting.

Buiten inrichting (landbodem): Minister van VROM.

Buiten inrichting (waterbodem): Minister van VenW.

[Beleid en wetgeving, bodem- en waterbodembeleid, regionaal]

Starten met sanering nadat bevoegd gezag beschikking over de ernst van de verontreiniging heeft afgegeven of nadat 15 weken zijn verstreken na ontvangst van de melding.

Idem

Idem

Starten met de sanering binnen de termijn die staat vermeld in de beschikking, indien het bevoegde gezag in de beschikking heeft bepaald dat er sprake is van risico’s; tevens indienen saneringsplan binnen de daarvoor aangegeven termijn.

Idem

Landbodem: bevoegd gezag sanering (GS of B&W)

Waterbodem: waterkwaliteitsbeheerder (Minister VenW of GS/B&W)

(dit geldt zowel binnen als buiten inrichtingen).

Starten met de sanering nadat bevoegd gezag heeft ingestemd met saneringsplan.

Idem

Idem

Sanering zodanig uitvoeren dat de bodem geschikt wordt gemaakt voor de functie en het risico op verspreiding van verontreinigingen en de noodzaak tot het nemen van beperkingen en maatregelen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk worden beperkt.

Idem

Idem

Melden van wijzigingen van saneringsplan.

Idem

Idem

Indienen evaluatieverslag, dat voldoet aan de eisen, na afronding van de sanering.

Idem

Idem

Indienen nazorgplan, in bepaalde gevallen, na afronding van de sanering en werken overeenkomstig dat plan.

Idem

of degene die volgens het nazorgplan belast is met de uitvoering van de maatregelen

Idem

Saneren conform saneringsplan en de voorschriften die aan de beschikking zijn verbonden.

Opdrachtgever/eigenaar en de feitelijke uitvoerder

Idem

Opvolgen aanwijzingen m.b.t. verdere uitvoering die na melding wijziging saneringsplan zijn gegeven door bevoegd gezag.

Idem

Idem

Naleven verplichtingen die gelden voor BUS-saneringen.

Idem

Idem

Beschikken over erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

De saneringsuitvoerder, veldwerker, laboratorium en milieukundig begeleider

Binnen inrichting en werkzaamheden uitgevoerd door drijver inrichting: bevoegd gezag inrichting en Minister VROM of VenW (waterbodem).

Overig landbodem: Minister van VROM.

Overig waterbodem: Minister van VenW.

Intrekken of schorsen erkenning: Ministers van VROM en VenW.