Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Handhaving, Tabel 3: bevoegde gezag bestuursrechtelijke sanctionering nieuwe gevallen

Verplichting

Normadressaat

Bevoegd gezag voor sanctionering

Zoveel mogelijk ongedaan maken van een verontreiniging of aantasting.

Herstelplicht van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing: de drijver van de inrichting

Overig: degene die de bodem heeft verontreinigd of aangetast.

B&W indien herstelplicht van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is.

Overig landbodem: B&W, GS en Minister VROM.

Overig waterbodem: B&W, GS, waterkwaliteitsbeheer en Minister VenW.

[Beleid en wetgeving, bodem- en waterbodembeleid, regionaal]

Melden van de verontreiniging aan het bevoegde gezag.

Idem

Binnen inrichting: bevoegd gezag inrichting.

Buiten inrichting en landbodem: Minister van VROM.

Buiten inrichting en waterbodem: Minister van VenW.

Beschikken over erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

De saneringsuitvoerder, veldwerker, laboratorium en milieukundig begeleider.

Binnen inrichting en werkzaamheden uitgevoerd door drijver inrichting: bevoegd gezag inrichting en Minister VROM of VenW (waterbodem).

Overig landbodem: Minister van VROM.

Overig waterbodem: Minister van VenW.

Intrekken of schorsen erkenning: Ministers van VROM en VenW.