Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Instrumenten, kostenbeheersing bodemsanering

Vanuit Bodem+ en SKB is geïnventariseerd welke instrumenten en werkwijzen in de praktijk worden toegepast om de kostenbeheersing van bodemsaneringsprojecten te verbeteren en die dus kunnen worden ingezet om de geconstateerde knelpunten op te lossen. De instrumenten zijn beschreven op factsheets, die bij de eerstvolgende actualistie worden opgenomen in deze Richtlijn. Tot die tijd staan ze externe linkop de website van Bodem+.

De beschikbare factsheets zijn ingedeeld in een aantal categorieën:

Opstellen kostenramingen (met bandbreedtes)

 • Standaardsystematiek voor kostenramingen in de GWW (SSK-systematiek, CROW-publicatie 137);
 • Kostenbeheersplan Diemerzeedijk (Projectbureau Diemerzeedijk);
 • Kostenmodule (CSO);
 • Financieel Risicomodel voor Projectanalyse (Grontmij);
 • Overzichten kostenramingen van saneringsplan tot en met (tussen)oplevering van bodemsanering (Tauw);
 • Kostenmodule (Tauw);
 • Statistische kostenraming (PRC);
 • Kostenraming 'Nazorg- en exploitatiekosten' (Grontmij);

Risicomanagement en contractvormen

 • RISMAN (Gemeentewerken Rotterdam, Rijkswaterstaat e.a.);
 • Verkenning integrale risicobeheersing van gemeentelijke bouwprocessen (GeoDelft, TNO Bouw, gemeente Delft, PRC Bouwcentrum);
 • TAUW RAM-systeem (RisicoAnalyse en -Managementsysteem);
 • Kwantificering van financiële risico’s van saneringsvarianten (NOBIS 98-1-10, NITG-TNO e.a.);
 • Failure Mode and Effect Analysis: Risicobeheersing bij bodemsanering (Geofox-Lexmond);
 • Workshop risicomanagement en contractvormen (PK4100, Tauw);
 • Leidraad Aanbesteden van Geïntegreerde Contracten (LAvGC);
 • Richtlijn Prestatiebestekken (SV-704, TTE, Tauw);
 • Model afweging en keuze contractvormen voor bodemsaneringen: Afwegingsmodel (Tauw);
 • Zijn risico’s van in-situ saneringen verzekerbaar? (NOBIS 98-1-07, DHV e.a.);

Keuze en afweging van saneringsvarianten en omgevingsaspecten

 • Risicoreductie, Milieuverdienste en Kosten (RMK) (NOBIS 95-1-03, TAUW TNO-MEP e.a.);
 • MRB-systematiek gasfabrieken (MRB+ Brabant, Haskoning);
 • ROSA, Handreiking voor het maken van keuze en afspraken bij mobiele verontreinigingen (TNO en Tauw);
 • FEB-methodiek voor ontwerp monitoringsmeetnet (Grontmij, GeoDelft);
 • Participatie en Communicatie bij Bodemverontreiniging en -sanering (ParComBo, SV-410, Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam e.a.);
 • Krachtenveldanalyse (SenterNovem);
 • Transparant en verantwoord; VISI-systematiek (PP4110/4119, Ingenieursbureaus Den Haag en Rotterdam).

Meer informatie
externe linkFactsheets
externe linkVerbetering kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten (rapport)
externe linkVerbetering kostenbeheersing bodemsaneringsprojecten (project)
externe linkProjectbeheersing megaprojecten