Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, klachten en klachtenafhandeling

Kwaliteitszorg, klachten en klachtenafhandeling

In het algemeen probeert een ieder zijn werk natuurlijk goed te doen. Maar wat zijn nu de mogelijkheden als er bij de uitvoering van werkzaamheden iets mis gaat?

Overleg met uitvoerder / klacht indienen
U kunt bij de uitvoerder zelf aan de bel trekken. De eerste stap die bij de oplossing van klachten kan worden genomen is het opnemen van contact met de certificaathouder. Probeer altijd samen, binnen redelijke termijn, te komen tot een oplossing. Veel klachten ontstaan door gebrekkige communicatie en verkeerde verwachtingen. Uiteraard is ook de formulering van uw opdracht (het contract) van belang.

Leidt dit niet (tijdig) tot een oplossing, of is er sprake van milieudelicten, dan kan de certificerende instelling, de Raad voor Accreditatie of de SIKB ingeschakeld worden. Klachten kunnen worden gedeponeerd bij:

  • de certificerende instelling m.b.t. klachten over voor de desbetreffende BRL gecertificeerde organisaties;
  • de Raad voor Accreditatie voor klachten over geaccrediteerde organisaties;
  • de SIKB voor klachten over het gebruik van het keurmerk door niet-gecertificeerde of niet-geaccrediteerde organisaties.

Deze instellingen zullen de klacht onderzoeken en, indien nodig, corrigerend optreden. Dit zal meestal bestaan uit een verbeteractie. Het kan ook gaan om een waarschuwing of het schorsen of eventueel intrekken van het certificaat. De betreffende BRL bepaalt wat voor sanctie van toepassing is (zie de paragraaf over sancties). De klager ontvangt schriftelijk bericht over de afhandeling.

Als in aanvulling op de certificatie of accreditatie ook een erkenning verplicht is wordt van schorsing of intrekking van het certificaat door de certificerende instelling resp. de Raad voor Accreditatie ook mededeling gedaan aan Bodem+ (art 20 Besluit bodemkwaliteit). Het schorsen of intrekken van het certificaat leidt in beginsel ook tot het schorsen of intrekken van de KWALIBO-erkenning (art 23 Besluit bodemkwaliteit).

Bodemsignaal: melding aan Inspectie-VROM of Inspectie V&W
De VROM-Inspectie heeft samen met de Inspectie Verkeer & Waterstaat een toezichtloket bodem ingericht. Bij het toezichtloket kunt u signalen afgeven over bedrijven / overheden die vermoedelijk bodemregelgeving of bouwstoffenregelgeving overtreden. Ook kunt u andere misstanden die betrekking hebben op bodem melden. Om een bodemsignaal af te geven ga naar externe linkwww.SIKB.nl (via Erkend en gecertificeerd / Klachten en bodemsignaal) of rechtstreeks naar externe linkBodemsignaal.