Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, kwaliteit bij intermediairs, bouwstoffen, tanks en vloeren

Kwaliteitseisen en KWALIBO
De kwaliteitseisen aan intermediairs zijn in de meeste gevallen wettelijk verankerd via de zogenoemde KWALIBO-regeling (KWALIBO staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs). Deze regeling beoogt de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs te vergroten door kwaliteitseisen en integriteitseisen te stellen aan activiteiten in het bodembeheer. Dit geldt ook voor het waterbodembeheer.

Bodemintermediairs zijn onder meer adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken en bedrijven die grond en baggerspecie reinigen of verwerken. Intermediairs kunnen door private partijen en door overheden (bijvoorbeeld een gemeentelijk ingenieursbureau of een regionale, intergemeentelijke grondbank) worden geëxploiteerd.

De KWALIBO-regeling bestaat uit:

 • Wet: de bevoegdheid van de minister om kwaliteitseisen te stellen (opgenomen in hoofdstuk 11 van de Wet Milieubeheer);
 • AMvB: hoofdstuk 2 van het Besluit Bodemkwaliteit (vroeger het Besluit Uitvoeringskwaliteit Bodembeheer) bevat de erkenningsregeling;
 • Uitvoeringsregeling: de uitvoeringsregeling bij het Besluit Bodemkwaliteit (de Regeling Bodemkwaliteit) wijst de activiteiten aan waarvoor de erkenningsverplichting geldt en tevens de normdocumenten op basis waarvan de erkenning plaatsvindt (zie hiervoor Bijlage C van de Regeling);
 • normdocumenten. Dit zijn Beoordelingrichtlijnen (c.q. accreditatieschema’s), protocollen, ISSO-publicaties en NEN’s.

De normdocumenten gaan over een variëteit van onderwerpen in het bodembeleid. Het grootste aantal BRL-en gaat over bouwstoffen. De normdocumenten zijn van diverse verschillende partijen afkomstig:

 • Diverse certificerende instellingen (kwalificeren en toepassen van bouwstoffen anders dan grond);
 • PBV (inspectie en aanleg vloeistofdichte vloeren);
 • SIKB (onderzoek en sanering bij bodemverontreiniging; IBC / nazorg; kwalificeren en toepassen van grond; systeem en toezicht bevoegd gezag Wbb; data-uitwisseling);
 • NEN (analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie, analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek, certificering van personen)
 • ISSO (ontwerpen, installeren en beheren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen).

Certificatie, accreditatie en erkenning
Een organisatie (bedrijf, overheid) of product kan getoetst worden op kwaliteitseisen. Doel hiervan is preventie van fouten (en faalkosten) en aan anderen aantoonbaar maken dat er voldoende inspanningen worden gepleegd in het borgen van kwaliteit.

Als de toets plaatsvindt door een certificerende instelling op basis van een beoordelingsrichtlijn (BRL), dan spreken we van certificatie. Vindt de toets plaats op basis van een accreditatieschema (zoals AS 3000 of AP04), dan spreken we van accreditatie. Accrediteren gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een vergelijkbare buitenlandse instelling. Voor een verdere toelichting op begrippen zie [Kwaliteitszorg, begrippen bij kwaliteit].

De KWALIBO-regeling vereist naast certificatie respectievelijk accreditatie van de organisatie tevens:

 • een erkenning van de organisatie (instelling). Een erkenning is een beschikking van Bodem+. Beschikkinghouder is de (gecertificeerde respectievelijk geaccrediteerde) organisatie;
 • registratie van sommige personeelsleden (personen). Het betreft monsternemers bij partijkeuringen, veldwerkers bij bodemonderzoek en milieukundige begeleiders bij saneringen en nazorg. Registratie vindt plaats binnen het kader van de erkenning die aan de werkgever is verleend. Basis voor de registratie is onder meer een beoordeling door de certificerende instelling en een verklaring omtrent het gedrag.

Zie op de website van Bodem+ het externe linkZoeken naar erkende instellingen.