Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, normbeheerders, SBK, NEN en PBV

Stichting Bouwkwaliteit, doel en organisatie
De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) heeft als doel de integrale kwaliteitszorg in de bouw te stimuleren en te bevorderen en de certificatie en attestering in de bouwsector te coördineren en te harmoniseren (externe linkwww.bouwkwaliteit.nl). Om dat doel te realiseren voert SBK de volgende taken uit:

  • Het beheren van collectieve kwaliteitskeurmerken voor de bouw, die worden gebruikt voor de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van certificatie en attestering; SBK heeft met verschillende geaccrediteerde certificatie-instellingen een licentieovereenkomst;
  • Het coördineren van confirmatie van deze kwaliteitsverklaringen naar erkende verklaringen in andere Europese landen en vice versa;
  • Het adviseren van het ministerie van VROM ten aanzien van de erkenning van kwaliteitsverklaringen en ten aanzien van de Richtlijn Bouwproducten;
  • Fungeren als liaison voor Nederland op het gebied van Europese regelgeving.

SBK heeft de volgende commissies:

  • Harmonisatie Commissie Bouw;
  • Toetsingscommissie bodemkwaliteit: toetst concept Beoordelingsrichtlijnen op juistheid van de opgenomen eisen van het Besluit bodemkwaliteiten de auditing ervan;
  • Toetsingscommissie Bouwbesluit: toetst concept Beoordelingsrichtlijnen op juistheid van de opgenomen eisen t.a.v. de relevante eisen van het Bouwbesluit en op de afstemming op de Richtlijn Bouwproducten.

SBK wordt gefinancierd door de licentievergoeding voor het gebruik van de merken en voert opdrachten voor derden uit, zoals voor VROM en EZ.

De afstemming tussen SIKB en SBK bij ontwikkeling en beheer van een aantal beoordelingsrichtlijnen als BRL 9335 Grond en BRL 2373 is in een overeenkomst tussen SBK en SIKB geregeld.

NEN, doel en organisatie
Het externe linkNEN (voorheen Nederlands Normalisatie-instituut) is een organisatie die normen opstelt, beheert en uitgeeft (tegen betaling). Een norm is in de basis niets meer dan een document met afspraken. De status van de afspraken wordt ontleend aan de collectiviteit van organisaties die de afspraken maken en daarnaar verwijzen. Deze normen worden dus ontwikkeld en beheerd in opdracht van de markt, waarbij de overheid gezien kan worden als marktpartij en er dus sprake moet zijn van een marktvraag. Het zijn private documenten die opgesteld zijn op basis van consensus.

Gebruik van deze documenten is in principe gebaseerd op afspraken tussen partijen en er hoeft geen wettelijk kader voor te zijn. In het milieubeheer wordt in het wettelijk kader regelmatig dwingend verwezen naar deze documenten waarbij de overheid zich voor het NEN opstelt als marktpartij. Hierbij verschuift het private belang naar het publieke domein. Voor de NEN is deze verschuiving organisatorisch niet relevant maar onderdeel van het marktproces.

In beoordelingsrichtlijnen en protocollen van de SIKB wordt veelvuldig verwezen naar normerende documenten van het NEN. Ze krijgen hiermee een plaats in de kwaliteitsborging van het proces. Het wettelijk verplichte kader voor de procesborging (onder het Besluit bodemkwaliteit [zie Uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo)]) maakt dus waar mogelijk gebruik van technische documenten in aanvulling op de kwaliteitsborging omdat de hierover bestaande overeenstemming een versterking betekent van de kwaliteitsborging. Waar (nog) geen normen bestaan wordt in de protocollen van de SIKB een relevante aanvulling gemaakt.

De normcommissie Bodemkwaliteit geeft invulling aan een complete set normen voor alle aspecten van het bodemonderzoek. De normcommissie heeft een signalerende functie bij het bepalen van normalisatiebehoefte, geeft sturing aan de normsubcommissies en projectgroepen en is formeel verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van NEN-normen voor het werkveld bodem.

De activiteiten van de normcommissie bestrijken een breed terrein en hebben betrekking op landbodem, waterbodem en grondwater. Normalisatie activiteiten vinden onder andere plaats voor monsterneming, onderzoeksstrategieën, veldwerk technieken en onderzoek naar asbest. Ook zijn er activiteiten gaande op het gebied van bodem biologische methoden en innovatieve technieken in het bodemonderzoek.

De normcommissie Bodemkwaliteit bestaat uit vertegenwoordigingen van de belanghebbende partijen die betrokken zijn bij uitvoering van het bodembeleid in Nederland. De normcommissieleden verzorgen de terugkoppeling en afstemming met de achterbannen en treden op als spreekbuis namens deze achterbannen.

De normen voor analyse van bodem zijn sinds 2002 ondergebracht bij de milieubrede normcommissie Milieuanalyses.

Daarnaast voert NEN-Milieu het secretariaat van CEN/TC 345 'Characterization of soils' (op Europees niveau) en van de normcommissie ISO/TC 190 'Soil quality' (op internationaal niveau). De Nederlandse normen op het gebied van bodemkwaliteit worden waar mogelijk in deze internationale commissie ingebracht.

PBV, doel
Het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PBV) bevorderde tot 2008 kennis en kwaliteit van milieuaspecten van bodembeschermende voorzieningen. Het PBV beheerde certificatieschema's "om de vereiste kwaliteit van bodembeschermende voorzieningen in de praktijk te waarborgen". In 2008 zijn de activiteiten van PBV ondergebracht bij SIKB.