Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg, normbeheerders, SIKB

SIKB, doel en organisatie
Het beheren van de bodem vraagt kwaliteitswerk. Niet voor niets liepen er jaren geleden al initiatieven om de kwaliteit in het bodemwerk goed te regelen. In de SIKB zijn verschillende initiatieven samengekomen. De overheid en de markt doen samen mee. Steunend op dit brede draagvlak wil SIKB werken aan een uniforme en herkenbare kwaliteit bij het bodembeheer in Nederland.

Waar mensen werken worden ook fouten gemaakt en een deel van die fouten kan leiden tot onaanvaardbare risico's. In praktijk blijkt dat de meeste risico's worden veroorzaakt door te weinig éénduidigheid in gemaakte afspraken en door gebrek aan vakkennis. SIKB wil op een concrete manier inhoudelijke ondersteuning bieden in de uitvoeringspraktijk. Daarom zorgt SIKB ervoor dat:

  • eisen aan te leveren prestaties eenduidiger zijn, en daardoor beter te toetsen en te controleren;
  • voor de werkzaamheden passende opleidingen beschikbaar zijn;
  • informatie over die eisen steeds actueel en overzichtelijk is; de SIKB-website is daarbij een belangrijk middel.

SIKB wil daarmee tevens bereiken dat financiële, technische en bestuurlijke risico’s verminderen. SIKB helpt bijvoorbeeld voorkomen dat uiteenlopende methoden gebruikt worden om te bepalen of een rapport volgens de juiste werkwijze is opgesteld of getoetst. Dat doet SIKB door te komen met concrete producten als accreditatieschema's, beoordelingsrichtlijnen, protocollen en normbladen. Op basis daarvan kunnen de methoden voor opstellen en toetsen geharmoniseerd worden. Men kan dan beoordelen of een organisatie goed genoeg is om in aanmerking te komen voor een kwaliteitscertificaat of erkenning (bodembeheer) of vergunning (archeologie).

Voor het vaststellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen voor marktpartijen en overheden functioneren de volgende colleges:

  • voor milieuhygiënisch bodembeheer: het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voor milieuhygiënisch bodembeheer (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembeheer (accreditatie);
  • voor bodembescherming: het Centraal College van Deskundigen Bodembescherming (certificatie) en het Accreditatiecollege Bodembescherming (accreditatie);
  • het Centraal College van Deskundigen Archeologie voor archeologische werkzaamheden.

De Programmaraad Bodembeheer is het forum dat de trends en behoeften aan kwaliteit bij milieuhygiënisch bodembeheer bespreekt en verwoordt. Bij bodembescherming zorgt de Programmaraad Bodembescherming hiervoor. Bij bodembeheer staan daarnaast thematisch georganiseerde secties aan de basis van de ontwikkeling en het onderhoud van de SIKB-documenten over dat onderwerp.

SIKB is een stichting. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting en voert het financieel beheer. Het Programmabureau is de ondersteunende organisatie.