Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg

Dit deel over nazorg gaat uitgebreid in op de nazorg van land- en waterbodemsaneringen, stortplaatsen en toepassen van verontreinigde grond (met gehalten die voldoen aan de Maximale Waarden van het Besluit bodemkwaliteit), de te onderscheiden actoren en hun rollen. Daarbij zijn de volgende aspecten onderscheiden:

  • beleid en wetgeving;
  • technisch-inhoudelijk;
  • organisatorisch;
  • juridisch;
  • financieel;
  • kwaliteit van de nazorg.

Zie ook deel [J Sturing in situ sanering en nazorg].