Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg, actoren, kaders en aspecten: stortplaatsen

Een stortplaats is een terrein waar, al dan niet onder toezicht van de overheid, nu of in het verleden afval wordt/ is gestort. Stortplaatsen zijn onderverdeeld in voormalige en operationele stortplaatsen. Voormalige stortplaatsen zijn stortplaatsen waar vóór 1 september 1996 het storten is beëindigd. Stortplaatsen die sinds 1 september 1996 nog in gebruik zijn, nieuw in gebruik zijn genomen of na deze datum zijn gesloten betreffen operationele stortplaatsen. Nazorg voor voormalige stortplaatsen is wettelijk niet eenduidig geregeld. Nazorg voor operationele stortplaatsen valt onder de Wet Milieubeheer. Zie onder Nazorg, beleid en wetgeving: stortplaatsen.