Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg, actoren, kaders en aspecten: waterbodems

De wettelijke grondslag voor nazorg bij waterbodemsaneringen is gelegen in artikel 38, eerste lid van de Wet Bodembescherming. De doelstelling ten aanzien van de nazorg van waterbodemsaneringen is eveneens het zoveel mogelijk beperken van de nazorg (zie Circulaire saneringscriterium en saneringsdoelstelling waterbodems). Het saneren van verontreinigde waterbodems vindt vrijwel uitsluitend plaats bij onderhoudsbaggeren. Dit is een vorm van beheer waarvoor de basis is gelegen in artikel 37 van de Wet Bodembescherming (het bevoegd gezag kan beheermaatregelen en tijdelijke beveiligingsmaatregelen voorschrijven).