Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg, financieel: stortplaatsen

De nazorgplichtigen hebben de plicht tot het opstellen van het nazorgplan en daarbij de plicht om een kostenraming en de wijze van financiële waarborging daarin op te nemen. De plicht tot het verstrekken van een kostenraming en de wijze van financiële waarborging van de nazorg is opgenomen in artikel 39d van de Wet Bodembescherming.

De nazorgplichtigen hebben de plicht tot het opstellen van het nazorgplan en daarbij de plicht om een kostenraming en de wijze van financiële waarborging daarin op te nemen. Voor gesloten (operationele) stortplaatsen is de plicht tot het verstrekken van een kostenraming en de wijze van financiële waarborging van de nazorg opgenomen in artikel 8.49 van de Wet Milieubeheer.

Operationele stortplaatsen worden na sluiting (na afgifte van een sluitingsverklaring) overgedragen aan de provincie. Tijdens de exploitatie heeft de exploitant het zogenaamde doelvermogen opgebouwd. Het doelvermogen is de hoeveelheid geld die nodig is voor de eeuwigdurende financiering van de nazorg. Het IPO heeft hiertoe het rekenmodel RINAS laten ontwikkelen met als hoofddoel de berekening van het doelvermogen. Op basis van het berekende doelvermogen wordt een provinciale belastingheffing aan de betreffende exploitant opgelegd. Tevens heeft IPO een risicomodel laten ontwikkelen waarmee behalve de reguliere nazorgkosten ook een bedrag wordt berekend om risico’s als gevolg van ‘ongewenste gebeurtenissen’ te dekken.

Zie voor financiële aspecten wat betreft de actoren ‘bevoegd gezag’ en ‘uitvoeringsorganisaties’ onder Nazorg, financieel: bodemsaneringslocaties.