Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg, kwaliteit van de nazorg

Vanaf 1 oktober 2006 is de Kwalibo-regelgeving [zie literatuur] van kracht geworden. Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs. Bodemintermediairs zijn onder meer adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, aanlegbedrijven en inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen en bedrijven die grond en baggerspecie reinigen of verwerken. Daarmee moet de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs worden vergroot. Bevoegde gezagen mogen op (onder meer) nazorgplannen alleen een beschikking afgeven als de aangeleverde gegevens afkomstig zijn van een bedrijf met een erkenning (afgegeven door Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+ namens de Ministers van VRO en Verkeer en Waterstaat). Voor diverse werkzaamheden is een erkenning nodig waarbij de verplichting op het hebben van een erkenning gefaseerd is ingevoerd tot 1 juli 2007.

In geval van nazorg zijn per 1 juli 2007 erkenningen nodig voor milieukundige begeleiding en uitvoering van bodemsanering conform de beoordelingsrichtlijnen (BRL) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het betreft de BRL externe linkSIKB 6000 voor milieukundige begeleiding en externe linkBRL SIKB 7000 voor uitvoering van bodemsanering. Deze beoordelingsrichtlijnen beschrijven de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werken.

Voornoemde regelingen zijn echter niet of onvoldoende toegespitst op nazorg. In SIKB verband is nagedacht over de kwaliteitsaspecten van de nazorg en is onderkent dat het wenselijk dan wel noodzakelijk is om een kwaliteitsregeling in het werkveld nazorg in te stellen (zie Kwaliteitsaspecten nazorg bij bodemsaneringen. Op dit moment (heden, 1 januari 2007) worden er specifieke kwaliteitsregelingen ontwikkeld voor nazorg (zie ook Trends en ontwikkelingen).