Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg, Overzicht informatiebronnen

Overzicht informatiebronnen

titel

auteur/ organisatie

datum uitgave

type informatie
(T, J, W, F, O)*

status
V of O **

opmerkingen

Landbodem

 

 

 

 

 

Ministeries

 

 

 

 

 

Wet Bodembescherming

Ministerie van VROM

1-jan-06

W

V

 

Regeling financiele bepalingen bodemsanering 2005

Ministerie van VROM

1-jan-06

F

V

 

Circulaire bodemsanering

Ministerie van VROM

1-mei-06

W

V

 

Handboek informatiebeheer

Ministerie van VROM

1-nov-05

W/ O

V

voorheen handboek monitoring bodemsanering

Bodem in Zicht II

Ministerie van VROM

1-jun-04

 

V

onderzoek VROM-inspectie

Eindrapport project ‘doorstart A-5’. Afwegingsproces voor de aanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond. Procesbeschrijving en landelijke saneringsladder.

Ministerie van VROM

2-jul-01

W/T/F

V

 

Van trechter naar zeef

Ministerie van VROM

 

W/T/F

V

 

Praktijkdocument ROSA ‘Omgaan met mobiele verontreinigingen in de bodemsaneringspraktijk’ (Robuuste Saneringsvarianten)

Ministerie van VROM

1-sep-04

T/F

V

 

Project Van Robuust Saneringsvarianten Afwegen naar Robuust Saneringsafspraken (ROSA II)

Ministerie van VROM

 

T/F

V

Het doel van ROSA II is het maken van handreikingen voor robuuste afspraken op technisch, organisatorisch, financieel en juridisch gebied voor de waarborging van de saneringsdoelstellingen tijdens de sanering en het beheer van mobiele verontreinigingen in de ondergrond. ROSA II heeft betrekking op de saneringsplanfase en de daaruit voortvloeiende beschikking. Het eindproduct is een praktijkdocument dat bedoeld is als hulpmiddel voor het bevoegd gezag, probleemeigenaren en adviseurs bij het concretiseren van een door afweging verkregen saneringsdoelstelling in robuuste saneringsafspraken zowel op technisch organisatorisch als juridisch gebied in de saneringsplanfase voor mobiele verontreinigingen in de ondergrond. Als vervolg op het project ROSA II is een projectvoorstel ingediend dat zich richt op de communicatie van de resultaten van ROSA II door middel van publicaties in tijdschriftartikelen, nieuwsbrieven en het organiseren van symposia en cursussen. 

BUS 1 febr 2006

Ministerie van VROM

9-feb-06

W

V

Besluit van 1 februari 2006, nr. 05.002725. Inwerkingtreding 14 februari 2006

Besluit Bodemkwaliteit

Ministerie van VROM

 

W

O

Voorzien februari 2007 maar nog veel discussie

Regeling bodemkwaliteit, concept voorontwerp

Ministerie van VROM

15-sep-2006

W

O

 

Bouwstoffenbesluit

Ministerie van VROM

 

W

V

met name ook wijziging stoffenpakket

Kadastrale registratie bodemsanering

Ministerie van VROM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegde gezagen

 

 

 

 

 

Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009

provincie Drenthe

nov-04

W

V

 

Wet Bodembescherming

gemeente Emmen

nov-04

W

V

Gemeente Emmen is bezig met het opstellen van een bodembeleidsplan, verwachting is dat zij deze in de loop van 2007 in gebruik gaan nemen.

Praktijkdocument ROSA ‘Omgaan met mobiele verontreinigingen in de bodemsaneringspraktijk’ (Robuuste Saneringsvarianten)

gemeente Emmen

 

T/F

V

 

BRL SKIB 2000

gemeente Emmen

dec-05

W/T

V

 

Wbb-programma 2005 - 2009. Ambities versus financien. Bodemonderzoek en bodemsanering 2005 - 2009.

provincie Friesland

nov-04

W

V

 

Wet Bodembescherming

Provincie Flevoland

1-jan-06

W

V

 

Toezicht- en handhavinsplan bodemsaberingen en bouwstoffenbesluit gemeente Leeuwarden 24 maart 2005

gemeente Leeuwarden

mrt-06

W

V

 

Weg-wijzer in bodemland. Beleidsnota bodemsanering. Deel 1 en 2 (Doelen en sturing/ Uitvoering en toetsing

provincie Gelderland, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen

apr-03

W

V

 

Provinciale milieuverordening Gelderland

provincie Gelderland

8-jul-04

W

V

hoofdstuk 6, bodemsanering

Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009

provincie Groningen

27-sep-04

W

V

 

Bodemnota 2005

gemeente Groningen

5-mei-05

W

V

 

Bodem inzicht/ in zicht. Het meerjarenprogramma 2005 t/m 2009 Wet Bodembescherming van de provincie Limburg

provincie Limburg

11-jul-05

W

V

 

Beleidskader Bodem 2005. Aanpak bodemverontreiniging in Limburg.

provincie Limburg

13-sep-05

W

V

 

 

gemeente Venlo

 

 

 

 

Bodembeleidsplan Heerlen, deel A en B

gemeente Heerlen

1-jan-05

W

V

 

Bodembeheerplan Maastricht

gemeente Maastricht

9-nov-04

W

V

 

Beleidskader bodem 2005 gemeente Maastricht

gemeente Maastricht

10-dec-05

W

V

 

Maastricht bodemverordening 2006 incl. raadsbesluit

gemeente Maastricht

20-dec-05

W

V

 

Nota hergebruik van stortplaatsen

provincie Noord Brabant

22-jun-04

W

V

 

In goede aarde. Bodembeleid gemeente Tilburg

gemeente Tilburg

1-okt-03

W

V

 

Verordening bodemsanering 2006

gemeente Helmond

13-mei-06

W

V

 

Bodembeleid van vijf brabantse bevoegd gezag (B-5) gemeenten en de provincie Noord-Brabant

provincie Noord Brabant, gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg

5-nov-02

W

V

 

Beleidsvernieuwing Bodemsanering provincie Noord-Holland

provincie Noord-Holland

17-mei-04

W

V

 

Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009

provincie Noord-Holland

nov-04

W

V

 

Bodemsanering in de provincie Noord-Holland. Nieuw beleid vanaf 2004.

provincie Noord-Holland

okt-04

W

V

 

Zaans Meerjarenprogramma Bodem 2005-2009. ISV/Wbb. Versie 7.

gemeente Zaanstad

9-nov-04

W

V

 

Verordening bodemsanering

gemeente Zaanstad

1-apr-02

W

V

 

Verordening Subsidie Bodemsanering Bedrijfsterreinen Alkmaar 2003

gemeente Alkmaar

24-apr-03

W

V

 

WBB-programma 2005 t/m 2009. Bodemsaneringsprogramma Wet Bodembescherming van de gemeente Amsterdam.

gemeente Amsterdam

1-okt-04

W

V

 

Amsterdams Uitvoeringskader Bodemsanering 2004. Saneringsdoelstelling en saneringsmaatregelen Wet bodembescherming van de gemeente Amsterdam.

gemeente Amsterdam

26-okt-04

W

V

 

Verordening bodemsanering Amsterdam 2006

gemeente Amsterdam

21-jun-06

W

V

inwerking getreden 8 juli 2006

 

gemeente Haarlem

 

 

 

 

Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009

provincie Overijssel

26-okt-04

W

V

 

Grond voor samenwerking. Bodembeleidsplan Overijssel 2002 - 2005

provincie Overijssel; gemeente Deventer

1-sep-02

W

V

 

Aanvulling op de WBB

gemeente Deventer

 

W

O

 

Verordening bodembescherming Deventer

gemeente Deventer

14-jun-06

W

V

 

ROSA II (Robuust SaneringsAfspraken)

gemeente Almelo

1-jan-02

T/J/O

V

 

Verordening bodembescherming Zwolle

gemeente Zwolle

6-dec-04

W

V

inwerking getreden 1 januari 2005

Bodembeleidsplan gemeente Hengelo

gemeente Hengelo

?

W

V

 

Handhavingsplan Bodem 2005 - 2008

gemeente Hengelo

1-jan-05

W

V

 

Verordening Bodemsanering Hengelo 2006

gemeente Hengelo

?

W

V

 

Nota uitvoeringsbeleid bodem

provincie Utrecht

1-aug-05

W

V

 

Handleiding nazorgmodel

gemeente Utrecht

1-nov-04

T

V

 

Bodemprogramma 2006 gemeente Amersfoort

gemeente Amersfoort

1-apr-06

W

V

 

Bodembeleidsplan

gemeente Middelburg

8-jan-02

W

V

 

Gebiedsgericht aanpak. Masterplan grondwatersanering het Gooi.

provincie Noord-Holland

5-apr-05

W

V

 

Provinciale milieuverordening Zuid-Holland

provincie Zuid-Holland, DCMR

8-mrt-06

W

V

 

Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid

provincie Zuid-Holland, gemeenten Den Haag, Leiden, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, DCMR

1-jan-03

W/T/F

V

nota

Wbb-werkprogramma 2005 t/m 2009 Provincie Zuid-Holland

provincie Zuid-Holland, DCMR

1-nov-04

W

V

 

“Projectvoorstel ST ROMONA”, Strategische opties voor gebiedsgerichte monitoring en nazorg van grondwaterverontreinigingen, Beheer Buitenruimte, Nazorgbureau Beheer Buitenruimte

Gemeentewerken Rotterdam, Gemeente Tilburg, Stichting Bodemsanering NS, Bodem +, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Gemeente Hengelo, MMG Advies BV

1-jan-06

 

O

 

Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005-2009

provincie Zeeland

26-okt-04

W

V

 

 

 

 

 

 

 

Opm: alle meldingsformulieren en bijbehorende checklisten

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

 

Oplossingsrichtingen nazorg bodemsanering. Hoe om te gaan met nazorg bij bodemsaneringsprojecten. IPM BO-19

IPO

1-mei-05

O

O

nota

Voorontwerp Besluit algemene regels inrichtingen

IPO

27-mrt-06

T/W/O

O

Nazorglocaties stortplaatsen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de nazorg op voormalige stortlocaties waar de Leemtewet op van toepassing is. Het is dan ook van groot belang dat de provincies voorwaarden kunnen stellen aan de activiteiten die op deze stortplaatsen worden ontwikkeld. Het systeem van algemene regels maakt het onmogelijk om via de Provinciale Milieuverordening (PMV) deze eisen op te leggen. Een oplossingsrichting hierbij kan zijn het vergunningplichtig houden van inrichtingen die zich vestigen op een Leemtewet stortplaats ofhet alsnog mogelijk maken om via de PMV regels te stellen.

IPO-checklisten nazorg stortplaatsen en nazorg baggerdepots ten behoeve van de beoordeling van nazorgplannen van droge landstortplaatsen en baggerspeciedepots (www.nazorgstortplaatsen.nl)

IPO

 

T/O/F

V

 

Model provinciale milieuverordening

IPO

1-dec-05

W

V

 

Bezuinigingen bodemsaneringsoperatie

IPO

 

F

O

knelpunt 2005-2009 is oa te weinig geld voor lopende nazorgverplichtingen

PRISMA: Provinciale IPO Milieustrategische agenda

IPO

1-jan-06

 

O

diverse projecten mbt nazorg

Project Nazorg bij bodemsaneringen

IPO

 

T/J/F/O

O

Doel van het onderzoek is het geven van mogelijke oplossingsrichtingen om de nazorg bij bodemsanering optimaal te borgen. Hiertoe is de rapportage “Oplossingsrichtingen nazorg bodemsanering” opgesteld door MMG en Grontmij in opdracht van IPO. Het project was opgenomen in het interprovinciaal programma (IPM2003). In de rapportage worden de technische, financieel-organisatorische en juridische mogelijkheden om nazorg te borgen uitgewerkt. Deze uitwerking vindt waar mogelijke plaats aan de hand van de verschillende typen nazorg. Daarnaast kan het rapport worden benut als hulpmiddel bij het in beeld brengen en maken van keuzen ten aanzien van de nazorgproblematiek

Project ALtVAR

SKB

 

J/F/O

O

Het project beschouwt de geïntegreerde sanering en herontwikkeling van complexe (grote) gevallen van bodemverontreiniging. Kosteneffectief saneren leidt in toenemende mate tot langdurig of permanent achterblijvende bodemverontreiniging. De hiermee samenhangende verplichtingen/verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en (rest)risico’s (‘VAR’-aspecten) moeten worden gespecificeerd en worden verdeeld over de betrokken partijen. In dit verband zoeken probleemhebbers naar partijen die deze verplichtingen en aansprakelijkheid volledig op zich willen nemen. Andersom ontwikkelen publieke en private partijen concepten voor overname en uitvoering van nazorg. Onvolledige overdracht van verantwoordelijkheden of het overwaarderen van de daarmee gemoeide kosten leiden tot stagnatie. Niet alleen van locatieontwikkeling, maar ook van een ‘markt’ voor 'VAR'-aspecten. Het resultaat is een rapportage waarin de factoren die het ontstaan van marktwerking, het effectief bijeenkomen van vraag en aanbod op het gebied van nazorg, bevorderen of juist belemmeren staan beschreven.

Project Ontwikkeling kostenmodel nazorg

SKB

 

F

O

Doelstelling van het SKB-project is een breed gedragen en vrij beschikbaar rekenmodel voor de nazorgkosten van bodemsaneringslocaties te maken. Het is de bedoeling dat met het rekenmodel een goede financiële basis voor nazorg kan worden gelegd en dat processen rondom bodemkwaliteit verder kunnen worden geoptimaliseerd. Het project is gestart met een verkenning van en discussie over de uitgangspunten en functionaliteit van het te bouwen rekenmodel. In de tweede fase van het project wordt het rekenmodel gebouwd en getest. De derde fase is de verankeringfase waarna de beheersfase start. Op dit moment bevindt het project zich in de ontwikkelingsfase. Door middel van een brainstormsessie is een prioritering aangebracht in de te ontwikkelen programmaonderdelen en functionaliteiten. De totstandgekomen prioritering is te realiseren binnen het beschikbare budget.  De waarde van het project ligt in het onderling uitwisselen van visies en opvattingen vanuit verschillende doelgroepen met betrekking tot de functionaliteiten waaraan een rekenmodel moet voldoen en het bouwen van een model dat hieraan voldoet. Als men het eens wordt over de uitgangspunten en benadering/methodiek dan is dat een grote stap voorwaarts. De consensus zit niet in rekenregels maar de gebruikte methodiek/benadering. Een en ander moet uiteindelijk leiden tot een rekenmodel (computerprogramma) dat op internet – samen met een handleiding – ter beschikking wordt gesteld. Met het model wordt niet alleen een vast stramien (met de nodige vrijheden en keuzemogelijkheden) voor wgwfbs aangeboden, ook worden aan de gebruiker handreikingen gedaan om locatiespecifieke keuzes te maken voor bijvoorbeeld tarieven of vervangingstermijnen.

Project (Handreiking) Gebiedsgericht beheer verontreinigd grondwater en nazorg

SKB

1-jan-06

T/O

O

Het doel is te komen tot gebiedsgerichte of clustergewijze strategieën voor monitoring en nazorg van bodemverontreiniging van blijvende aard, aan de hand van casestudies van een aantal bodemoverheden en anderen die in het te vormen consortium participeren. De verwachting bestaat dat dergelijke strategieën onder bepaalde omstandigheden aanmerkelijk efficiënter zijn dan de huidige gevalsgerichte monitoring en nazorg, zonder dat dit hoeft te leiden tot onaanvaardbare risico’s. Het project heeft als eerste doelstelling te onderzoeken onder welke omstandigheden een cluster- of gebiedsgerichte MONA-strategie (monitoring en nazorg van grondwaterverontreiniging) zinvol kan worden toegepast. In het kader van het project wordt een handreiking opgesteld voor het op hoofdlijnen in beeld brengen van de eigen nazorgportefeuille door middel van een quick-scan en het ‘projecteren’ van deze portefeuille op gebieden die zichzelf in principe lenen voor een gebiedsgerichte MONA-strategie. Deze handreiking wordt in het project door de deelnemers toegepast en uitgetest.

Project Kwaliteitsborging bij isolerende voorzieningen

 

 

T

O

Het doel van het project is om op basis van een definitiestudie bij de doelgroepen een draagvlaktoets uit te voeren voor een nieuwe regeling voor kwaliteitsborging van isolerende voorzieningen bij categorie 2 bouwstoffen en stortplaatsen. Daarnaast is het doel om door middel van de definitiestudie te bepalen op welke wijze deze nieuwe regeling optimaal ingevuld kan worden. In het kader hiervan is het de bedoeling dat bij het uitvoeren van deze definitiestudie ook aandacht besteed wordt aan borging van specifieke deskundigheid (kennis en kunde). De definitiestudie resulteert in een rapportage waarin knelpunten en oplossingsrichtingen zijn aangegeven. Op basis van deze rapportage zal bepaald worden of er behoefte is aan een aanpassing van huidige documenten/regelingen of dat er een nieuwe regeling dient te worden opgesteld.

Kennisplatform Nazorg fase 2 (Startnotitie kennisplatform nazorg)

BodemPlus

16-mei-06

T/J/W/F/O

O

 

Verslag van de bijeenkomsten op 16 mei 2006. Nazorg

Platform Bodembeheer

16-mei-06

T/J/W/F/O

O

 

BRL SIKB 6000 (inclusief protocollen 6001, 6002 en 6003)

SIKB

 

W/T

V

 

BRL SIKB 7000

SIKB

 

W/T

V

 

Project Kwaliteitsaspecten nazorg bij bodemsaneringen

SIKB

 

T/O

O

Het doel van het project is het in beeld brengen van de kwaliteitsaspecten van nazorg bij bodemsanering en het vervolgens vertalen van deze aspecten in een concrete kwaliteitsregeling. Het eerste onderzoeksdoel is afgerond en het tweede doel is momenteel in uitvoering. Op dit moment vindt aanpassing plaats van de protocollen 6001, 6002, 6003, 7001, 7002 en 7003 en van de normbladen 8001 en 8002. Ook wordt er gedacht aan het opstellen van twee documenten, te weten het protocol 6004 (protocol milieukundige begeleiding en evaluatie nazorg bij bodemsaneringen) en de BRL7600 (nazorg door nazorgorganisaties). Het streven is de documenten begin 2007 in werking te laten treden. Voor meer informatie over het project kunt u de website van sikb (www.sikb.nl) raadplegen.

Ontwerp beoordelingsrichtlijn Nazorg door Nazorgorganisaties

SIKB

26-sep-06

T/O

O

 

Milieukundige begeleiding van nazorg ontwerp VKB-protocol 6004

SIKB

18-okt-06

T/O

O

 

 Waterbodem

 

 

 

 

 

Circulaire sanering waterbodems

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

jan-06

W

V

 

Handleiding sanering waterbodems

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

mei-06

W

V

 

Zekerheden bij sanering

AKWA

?

O

V

handreiking

Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren 2007-2012

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1-sep-06

O

O

 

KaderRichtlijn Water

EU

 

W

V/O

 

Waterwet

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

?

W

O

planning begin 2008

Vierde Nota Waterhuishouding

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1-mei-00

W

V

 

10-jaren scenario waterbodems

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

W

O

 

* Type informatie: T,J,W,F,O = respectievelijk technisch, juridisch, wettelijk/ beleidsmatig, financieel en organisatorisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Status: V = “vigerend” en O = “in ontwikkeling/ voorziene ontwikkeling"