Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sturing in-situ saneringen, algemeen

Naast situaties waar de saneringsdoelstelling is bereikt en er sprake is van nazorg (zie Nazorg, definitie van nazorg) bestaan er situaties waarbij de saneringsdoelstelling (nog) niet is bereikt maar waar – gezien het karakter van de maatregelen - de saneringslocaties op nazorglocaties lijken (zie Nazorg). Het betreft in-situ saneringen waarbij langdurig maatregelen noodzakelijk zijn. Dit type saneringen komt voor bij bodemsaneringslocaties met mobiele verontreinigingen. Na afronden van de in-situ sanering kan sprake zijn van nazorg (zie Nazorg, actoren, kaders en aspecten: bodemsaneringslocaties).

Bij (langdurige) in-situ saneringen komen verschillende actoren (beschikkinghouder, bevoegd gezag en uitvoeringsorganisaties) met de sturing van de sanering in aanraking die verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben en waarvan de belangen niet altijd parallel lopen. Verder zijn diverse aspecten zoals techniek, financiën, organisatie etc te onderscheiden. Voor een overzicht van de actoren en aspecten wordt verwezen naar Nazorg, actoren, kaders en aspecten: bodemsaneringslocaties).