Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sturing in-situ saneringen, financieel

Saneringsplichtigen (melders/ initiatiefnemers) hebben conform de Wet Bodembescherming (Wbb), artikel 39, de plicht tot het opstellen van het saneringsplan en daarbij de plicht om een kostenraming en de wijze van financiële zekerheidsstelling daarin op te nemen. De regels wat betreft de financiële zekerheid zijn, op basis van artikel 39 lid f (Wbb), vastgelegd in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Financiële zekerheid kan worden gesteld indien de saneringskosten van het te saneren geval, dan wel de kosten van nazorg na de sanering, voor meer dan 50% na een periode van tenminste vijf jaar zullen worden gerealiseerd.

Voor het bevoegd gezag is het van belang naast een goed inzicht in de kosten, dat de kosten financieel gewaarborgd zijn. Voor het bevoegd gezag is het van belang naast een goed inzicht in de kosten, dat de kosten in bovengenoemde gevallen financieel gewaarborgd zijn. Wanneer de sturing van de in-situ sanering financiële risico's kent en daarnaast geen financiële waarborgen worden gegeven, kan het bevoegd gezag verlangen dat de melder/initiatiefnemer een variant kiest die financieel gezien minder risicovol is, of alsnog eerst financiële zekerheid stelt.

Financiële waarborgen zijn met name van belang voor situaties met:

  • langlopende trajecten waar de financiële inspanning pas na verloop van lange tijd duidelijk is;
  • saneringen waarbij een onzeker eindresultaat is behaald en een terugvalscenario kan plaatsvinden waardoor de saneringskosten kunnen toenemen;
  • saneringen met complexe maatregelen;
  • waarbij aan de draagkracht van de saneringsplichtige wordt getwijfeld.

Een groot deel van de stortplaatsen en bodemsaneringslocaties van met name historische gevallen zijn in beheer van de provincies en de rechtstreekse gemeenten. Vanuit de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 {VROM 2} is de financiering in meerjarenprogramma´s van bevoegde gezagen opgenomen.

De beschikbare middelen voor het programma 2005 -2009 zijn onvoldoende. Het anders financieren voor het bevoegd gezag door gebruik te maken gemengde financiering en marktfinanciering kan oplossingen brengen. Voorstellen hieromtrent zijn weergegeven in Nazorg, financieel: bodemsaneringslocaties.