Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sturing in-situ saneringen, kwaliteit van de sturing

Vanaf 1 oktober 2006 is de Kwalibo-regelgeving van kracht geworden. Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging bij bodemintermediairs. Bodemintermediairs zijn onder meer adviesbureaus, laboratoria, aannemers, grondbanken, aanleggers en inspecteurs van bodembeschermende voorzieningen en bedrijven die grond en baggerspecie reinigen of verwerken. Daarmee moet de betrouwbaarheid van het werk van intermediairs worden vergroot. Bevoegde gezagen mogen op (onder meer) nazorgplannen alleen een beschikking afgeven als de aangeleverde gegevens afkomstig zijn van een bedrijf met een erkenning (afgegeven door Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+ namens de Minister van Infrastructuur en Milieu). Voor diverse werkzaamheden is een erkenning nodig waarbij de verplichting op het hebben van een erkenning gefaseerd wordt ingevoerd tot 1 juli 2007.

In geval van sturing van (langdurige) in-situ saneringen zijn per 1 juli 2007 erkenningen nodig voor milieukundige begeleiding en uitvoering van bodemsanering conform de beoordelingsrichtlijnen (BRL) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Het betreft de BRL SIKB 6000 voor milieukundige begeleiding en BRL SIKB 7000 voor uitvoering van bodemsanering. Deze beoordelingsrichtlijnen beschrijven de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werken.

De volgende bij deze beoordelingsrichtlijnen horende protocollen beschrijven de specifieke eisen waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen. Voor milieuadviesbureaus:

  • milieukundige begeleiding landbodem met conventionele methoden en nazorg, SIKB-protocol 6001;
  • milieukundige begeleiding landbodem met in situ methoden en nazorg, SIKB-protocol 6002;
  • milieukundige begeleiding ingrepen in de waterbodem, en waterbodemsanering, SIKB-protocol 6003

en voor saneringsaannemers:

  • uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden, SIKB-protocol 7001;
  • uitvoering van landbodemsanering met in-situ methoden, SIKB-protocol 7002;
  • uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsanering, SIKB-protocol 7003.

Zie ook [Handhaving, Relevante wetgeving bodemsaneringen, Besluit bodemkwaliteit (Kwalibo)] en [Kwaliteitszorg, SIKB-richtlijnen voor bodemonderzoek en bodemsanering]