Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Karakteristieke situatie Diffuse verontreiniging

De karakteristieke situatie diffuse verontreinigingen staat voor PAK- verontreinigingen en zware metalenverontreinigingen zoals die voorkomen in de deklagen in het stedelijk gebied, in slootdempingen, toemaakdekken en terreinophogingen. De concentraties aan verontreinigende stoffen variëren van Achtergrondwaardeoverschrijdingen tot enkele malen de interventiewaarde. Naast verontreiniging bevat dergelijke grond ook veelal bijmengingen van bodemvreemde materialen als puin, kolengruis, sintels, glas en dergelijke. Ook het voorkomen van asbesthoudend materiaal is hierbij aan aandachtspunt.

Vaak is er ook sprake van een verhoogde achtergrondconcentratie in het gebied. Hoge concentraties komen vooral voor bij puntbronnen. Omdat PAK en zware metalen niet-mobiele verontreinigingen zijn, kan de benadering in eerste instantie gericht zijn op de standaardaanpak voor de bovengrond. Voor puntbronnen kan, afhankelijk van de verontreinigingssituatie, aanvullend een specifieke benadering voor deze puntbronnen gewenst zijn. Puntbronnen komen vaak voor in combinatie met andere verontreinigende stoffen. Ze zijn dan te behandelen als complex geval.