Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Processchema's

Als u meer wilt weten over het besluitvormingsproces en het werkproces dat u moet doorlopen en welke informatie u daarbij moet gebruiken, maak dan gebruik van de Processchema’s. Uitgangspunt is dat er een bepaalde aanleiding is om te werken in of met waterbodem of landbodem. Selecteer bijvoorbeeld een van de aanleidingen, bekijk de stappen die moeten worden doorlopen en welke besluiten moeten worden genomen.

Aanleidingen
Voor een veertiental aanleidingen om te komen tot het uitvoeren van bodemonderzoek zijn 276 processchema’s (in 4 lagen) ontwikkeld, die:

  • informatie geven over alle mogelijke stappen in de keten van onderzoek, plan- en besluitvorming, uitvoering en afronding van activiteiten inzichtelijk maken;
  • in tekst verduidelijken en;
  • doorverwijzen (interne links) naar de content van de Richtlijn en (externe links) naar achterliggende informatiebronnen.

De in de processchema’s beschreven besluitvorming betreft de gangbare processen bij het Bevoegd gezag Wbb voor bodemherstel (vanuit bodembeschermingsbeleid) en bodem- en waterbodemsanering (vanuit saneringsbeleid Wbb) en bij het bevoegde gezag voor grond- en baggerspecieverzet en nuttige toepassing hiervan binnen het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemsaneringstechnieken
De schema's voor (water)bodemsanering geven het ontwerpproces weer met de aspecten die van belang zijn en/of kunnen helpen bij selectie van technieken en saneringsketens. In de schema's staan doorverwijzingen naar de technieken.

Beleid / Handhaving / Verwerking afvalstoffen
De bij deze onderdelen opgenomen processchema's zijn ook via deze ingang ontsloten. De processchema's voor beleid verwijzen naar beleidsbladen.