Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Recent opgenomen informatie in de Richtlijn

Actualisatie onderzoekstechnieken 2016
In 2016 heeft Sweco het onderdeel onderzoekstechnieken geactualiseerd. Zie de verantwoordingsrapportage. Er zijn nu 146 technieken beschreven, waarvan 59 gedetailleerd in een technieksheet.

Aanvulling 2011
In 2011 is de site omgebouwd naar rijkshuisstijl en daarnaast:

Aanvullingen 2010
Gedurende het jaar zijn de volgende kleine aanvullingen geplaatst:

Update 17 februari 2010
Met deze update is de richtlijn geactualiseerd op, en uitgebreid met de volgende onderdelen:

Recente updates (eind 2008/begin 2009)
Sinds 18-12-2008 is de richtlijn uitgebreid met het onderdeel Bodemonderzoekstechnieken. In totaal 130 bodemonderzoekstechnieken zijn op uniforme wijze beschreven en online gezet. In aanvulling daarop is een zoekapplicatie ‘Zoeken naar bodemonderzoekstechnieken’ ontwikkeld en per 26-6-2009 online gezet. Het stelt de gebruiker in staat op basis van kengetallen over bodemgesteldheid, verontreinigingen en verontreinigingssituatie en informatiebehoefte inzetbare onderzoekstechnieken te selecteren, te raadplegen, onderling te vergelijken en eventueel verder te zoeken naar:

 • de beoordeling in de vorm van +/- tabellen;
 • de technieksheets met illustratie(s);
 • protocollen;
 • SIKB-documenten;
 • andere externe informatiebronnen.

Op 1 november 2008 is een andere update gepubliceerd. Daarmee is het resultaat van het omvangrijke deelproject Processchema’s op de site geplaatst. Voor een veertiental aanleidingen om te komen tot het uitvoeren van bodemonderzoek zijn 276 processchema’s (in 4 lagen) ontwikkeld, die informatie geven over:

 • alle mogelijke stappen in de keten van onderzoek, plan- en besluitvorming, uitvoering en afronding van activiteiten inzichtelijk maken;
 • in tekst verduidelijken en;
 • doorverwijzen (interne links) naar de content van de Richtlijn en (externe links) naar achterliggende informatiebronnen.

De in de processchema’s beschreven besluitvorming betreft de gangbare processen bij het Bevoegd gezag Wbb voor bodemherstel (vanuit bodembeschermingsbeleid) en bodem- en waterbodemsanering (vanuit saneringsbeleid Wbb) en bij het bevoegde gezag voor grond- en baggerspecieverzet en nuttige toepassing hiervan binnen het Besluit bodemkwaliteit. De schema’s staan vermeld onder het tabblad Processchema:

 1. Aanleg en onderhoud van (ondergrondse) infrastructuur
 2. Aanleg en onderhoud van werkenAanleg en onderhoud van werken
 3. Bodemverontreiniging als gevolg van calamiteit en ongewoon voorval
 4. Onderhoud van watergangen
 5. Uitvoeren van bouwactiviteiten in relatie tot bodemkwaliteit
 6. Uitvoeren van potentieel verontreinigende activiteiten (landbodem)Uitvoeren van potentieel verontreinigende activiteiten (landbodem)
 7. Uitvoeren van potentieel verontreinigende activiteiten (waterbodem)
 8. Vaststellen van een (water)bodemkwaliteitskaart
 9. Vermoeden van bodemverontreiniging
 10. Vermoeden van een waterbodemverontreiniging
 11. Verondiepen van watersystemen
 12. Waardebepaling van een perceel en grondtransacties
 13. Winnen van delfstoffen (zand, klei, grind) (landbodem
 14. Winnen van delfstoffen (zand, klei, grind) (waterbodem)

Op dit moment vindt gedachtevorming plaats over een aantal nieuwe onderwerpen. Zie ook de [In 2012 te verwachten aanvullingen].