Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Te verwachten nieuwe informatie

Eind 2023 zal een nieuw meerjarenprogramma voor de Richtlijn worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het opdrachtgeversoverleg (Ministerie van IenW, VNG, IPO en UvW) van Bodem+. Dit dient inzicht te geven in de lange(re) termijn behoeften. Bodem+ zal hierin initiërend zijn. De actualisatie in 2023 richt zich op de kosten van technieken.

Omgevingswet
Via de Aanvullingswet bodem Omgevingswet en Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet worden de regels voor bodem onderdeel gemaakt van de Omgevingswet. Voor lopende gevallen, blijven de regels van de Wet bodembescherming als overgangsrecht gelden. Dat betekent ook dat die regels, onder andere via deze website, toegankelijk moeten blijven.

Jurisprudentie
Er zal in de richtlijn geen aandacht worden besteed aan het onderwerp Jurisprudentie. Hiervoor verwijzen we naar andere informatiebronnen, zoals de SDU in haar rol als Uitgever van ondermeer de leidraad Bodembescherming, waarin reeds veel informatie over dit onderwerp staat opgenomen.

Ook in 2023 zullen op basis van aanwezige behoefte workshops worden georganiseerd bij provincies en bij Rijkswaterstaat afdeling Bodem en ondergrond in Utrecht om de gebruiksmogelijkheden van de Richtlijn te demonstreren.