Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Te verwachten nieuwe informatie

In 2014 zal in samenwerking met de Adviesraad een nieuw meerjarenprogramma voor de Richtlijn worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Beheerdersraad. Dit dient inzicht te geven in de lange(re) termijn behoeften. Bodem+ zal hierin initiërend zijn. Los daarvan is een aantal onderwerpen zodanig actueel dat opname daarvan zal plaatsvinden. Het gaat hierbij ondermeer om:

 • het opnemen van de Handreikingen bodem voor gemeenten;
 • het opnemen van de Leidraad Bodem van Rijkswaterstaat;
 • het opnemen van de processchema's van de Hum Besluit Bodemkwaliteit;
 • het actualiseren van de beleidsbladen van het decentrale bevoegde gezag;
 • het opnemen en toelichten van wijzigingen van de Wbb naar aanleiding van de gebiedsaanpak van verontreinigd grondwater;
 • het opnemen van de Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer en van beschrijvingen van praktijkvoorbeelden;
 • het duiden van de betekenis van de Kader Richtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn voor bodem- en grondwaterbeheer.

Daarnaast zal in het kader van de beleidsmatig gewenste verbreding van bodem richting andere beleidsvelden en de aanwezige actualiteit en belangstelling hiervoor worden gewerkt aan de onderwerpen/thema’s:

 • Bodem en gebiedsgericht grondwaterbeheer in samenhang met bovengenoemde gebiedsaanpak van verontreinigd grondwater;
 • Bodem en bodembiodiversiteit;
 • Bodem en benutting bodemenergie;
 • Bodem en ruimtelijke ontwikkeling;
 • Bodem en ondergronds ruimtegebruik.

Het voornemen bestaat om voor deze onderwerpen vooral de aanwezige externe informatie hierover in samenhang te beschrijven en te ontsluiten. Hierbij wordt gedacht aan een korte introductie op de onderwerpen met een ‘wegwijzer’ naar overige bronnen. Hierover is op dit moment echter nog geen besluit genomen.

Er zal in de richtlijn geen aandacht worden besteed aan het onderwerp Jurisprudentie. Hiervoor verwijzen we naar andere informatiebronnen, zoals de SDU in haar rol als Uitgever van ondermeer de leidraad Bodembescherming, waarin reeds veel informatie over dit onderwerp staat opgenomen.

Ook in 2014 zullen op basis van aanwezige behoefte workshops worden georganiseerd bij provincies en bij Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+ in Utrecht om de gebruiksmogelijkheden van de Richtlijn te demonstreren.