Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aanleidingen

Op 1 november 2008 is het resultaat van het omvangrijke deelproject Processchema’s op de site geplaatst. Voor veertien aanleidingen om te komen tot het uitvoeren van bodemonderzoek zijn 276 processchema’s (in 4 lagen) ontwikkeld, die:

  • informatie geven over alle mogelijke stappen in de keten van onderzoek, plan- en besluitvorming, uitvoering en afronding van activiteiten inzichtelijk maken;
  • in tekst verduidelijken en;
  • doorverwijzen (interne links) naar de content van de Richtlijn en (externe links) naar achterliggende informatiebronnen.

De in de processchema’s beschreven besluitvorming betreft de gangbare processen bij het Bevoegd gezag Wbb voor bodemherstel (vanuit bodembeschermingsbeleid) en bodem- en waterbodemsanering (vanuit saneringsbeleid Wbb) en bij het bevoegde gezag voor grond- en baggerspecieverzet en nuttige toepassing hiervan binnen het Besluit bodemkwaliteit.

Vier aanleidingen zijn eind 2015 herzien en geactualiseerd voor het beleidsterrein van de Waterwet. Dit zijn:

  • Onderhoud van watergangen;
  • Waterkwaliteitsoogpunt (hiermee wordt bedoeld: onderzoek naar aanleiding van waterkwaliteitsdoelstellingen (KRW) die niet worden gehaald, het maken van waterbeheerplannen (met functies, doelstellingen en maatregelenprogrammering) en integrale gebiedsanalyses watersystemen);
  • Wijzigen van een waterstaatswerk (Hieronder vallen alle ontgravingen, herinrichtingen, ver(on)diepingen, winningen uit het watersysteem etc.);
  • Vermoeden van een (historische) waterbodemverontreiniging.

Als u meer wilt weten over het besluitvormingsproces en het werkproces dat u moet doorlopen en welke informatie u daarbij moet gebruiken, maak dan gebruik van de Processchema’s. Uitgangspunt is dat er een bepaalde aanleiding is om te werken in of met waterbodem of landbodem. Selecteer bijvoorbeeld een van de aanleidingen, bekijk de stappen die moeten worden doorlopen en welke besluiten moeten worden genomen.