Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Home

Kennisdocument voor bodem- en waterbodembeheer

REGEV-terrein Hilversum, Kees Versluijs, april 2010

Introductie
De Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit ontsluit relevante informatie op het gebied van bodem- en waterbodembeheer. Bij bodem- en waterbodembeheer gaat het om maatregelen en voorzieningen gericht op het herstellen, behouden en versterken van de functionele (water)bodemkwaliteit. De Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit is primair bedoeld als kennisdocument. Het is daarmee geen ontwerpdocument en ook kadert het de besluitvorming van het bevoegde gezag niet in. Het heeft wel de pretentie om faciliterend te zijn aan het ontwerpproces en ondersteunend aan de besluitvorming in concrete situaties.

In de praktijk heeft de Richtlijn een bijzondere status. Dit komt omdat verschillende algemene maatregelen van bestuur vallend onder de Wet milieubeheer, bijvoorbeeld ten aanzien van de ‘best beschikbare technieken’, verwijzen naar de richtlijn. Ook steeds meer beleidsnota’s, beoordelingsrichtlijnen en protocollen refereren er aan.

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoudelijke kwaliteit van de informatie die is opgenomen in de Richtlijn. Juist omdat andere beleidsdocumenten er steeds meer naar verwijzen, bijvoorbeeld voor de ‘stand der techniek’ voor het geven van invulling aan de herstelplicht, of ten aanzien van toepasbare onderzoeks- en saneringstechnieken, is het zaak om volledig te zijn en voldoende actueel. De Richtlijn bevat slechts gevalideerde informatie (vastgesteld beleid, vigerende wet- en regelgeving, bewezen onderzoeksmethoden en saneringstechnieken, formeel goedgekeurde kennisproducten, e.d.). Voor andersoortige informatie geldt dat dit met specifieke vermelding gebeurt of dat wordt volstaan met het melden van het bestaan ervan en hyperlinks verwijzen naar de sites waar deze informatie is te vinden.