Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - Bijlage : Wettelijke en beleidsmatige toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden

Thema

Wettelijk kader

Beoordelingsinstantie

Operationele criteria t.b.v. beoordeling

Relevante locatieparameters

Methode

Techniek

1. Algemeen

Levensduur

(resistentie/ veroudering)

 

provincie, afdeling Bodem

A.Civieltechnische isolatiemaatregelen

- 30 jaar

- 50 jaar

- > 50 jaar

-…………

•zettingsgevoeligheid

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

 

 

 

 

B. Geohydrologische isolatiemaatregelen

- 10 jaar

- 15 jaar

- 25 jaar

- > 25 jaar

-…………

•grondwaterkwaliteit

•geohydrologisch isoleren

 

Tijd

 

provincie, afdeling Bodem

C. Periode

- < 5 jaar

- < 10 jaar

- < 15 jaar

- …………

 

•ontgraven

•in situ bodem reinigen

 

2. Kwaliteit grond

Wbb

Provincie, afdeling Bodem

A. Concentratie bodem (d.s.)

-

- achtergrondwaarde

- . achtergr.w. < conc. < (AW+i)/2- waarde

- risicogrenswaarde

- < i-waarde

- …………

•bodemeigenschappen

•type verontreiniging

•hydrologie

•gebruik

1. ontgraven

 

2. in situ bodemreinigen

•droog

•nat

•biorestauratie

•bodemluchtextractie

•in situ strippen

•spoelen

 

 

 

B. Gebruik bodembelastende stoffen of hulpmiddelen

- niet

- buiten contactzone

- …………

•bodemopbouw

•type verontreiniging

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

•geohydrologisch isoleren

•immobiliseren

 

 

 

 

C. Vrijkomen van verontreinigde grond

 

•boven afdichten

•verticaal afdichten

•geohydrologisch isoleren

 

•verandering omvang verontreinigd gebied

Wbb

provincie, afdeling Bodem

D. Omvang

- niet

- 1% toename

- 10% toename

- …………

•bodemopbouw

•type verontreiniging

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

•geohydrologisch isoleren

•immobiliseren

 

 

 

 

E. Verandering bodemkwaliteit (mineralisatie o.s.)

 

 

 

 

 

 

F. Uitloging

 

 

 

3. Kwantiteit grond

Wbb

Provincie, afdeling Bodem

A. Zettingen t.g.v. grondwaterstandverlagingen

- geen zetting

- zetting < 5 cm

- zetting < 10 cm

- geen maximum

- …………

•zettingsgevoeligheid

•ontgraven

•in situ bodemreinigen

•bodem afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

•geohydrologisch isoleren

 

 

 

 

B. Vrijkomen van verontreinigde grond

- niet toegestaan

- geen maximum

- …………

 

•boven afdichten

•verticaal afdichten

 

 

 

 

C. Nauwkeurigheid profiel

- …………

- …………

•bodemopbouw

•ontgraven

 

 

 

 

D. Verdichtingen

•bodemtype

•type techniek

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

 

 

 

 

E. Verstording afdichtende bodemlagen

- herstellen noodzakelijk

- herstel afhankelijk van grondwaterhuishouding

- herstel afhankelijk van verbreiding afdichtende laag

- …………

•geohydrologische situatie

•onder afdichten

•geohydrologisch isoleren

 

4. Kwaliteitseisen/isolatievoorzieningen

•restrisico’s

Wbb

provincie, afdeling Bodem

A. IBC-situatie

- volledig

- beperkt rest-risico toelaatbaar

- technisch maximaal haalbare

- …………

 

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

•geohydrologisch isoleren

•immobiliseren

 

IBC-criteria:

•uitvoeringsgevoeligheid

•controleerbaarheid

•continuïteit

•beheersbaarheid

 

 

B.

- …………

- …………

- …………

- …………

•bodemopbouw

•type techniek

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

•geohydrologisch isoleren

•immobiliseren

 

•waterdoorlatendheid

 

provincie, afdeling Bodem

C. Bovenafdichting

- < 20 mm/ jaar

- < 50 mm/ jaar

- …………

 

•boven afdichten

 

 

 

 

D. Verticaal scherm

- C = 500 etm.

- C = 1.000 etm.

- C = 5.000 etm.

- …………

 

•verticaal afdichten

 

 

 

 

E. Onderafdichting

- C = 1.000 etm.

- C = 2.000 etm.

- C = 5.000 etm.

- …………

 

•onder afdichten

 

4. Kwaliteitseisen/isolatievoorzieningen (vervolg)

•potentiaalverschil

 

provincie, afdeling Bodem

F. Potentiaalverschil

- verschil = 0,25 m

 

- verschil = 0,50 m

- anders

- …………

 

•onder afdichten

•verticaal afdichten

 

•zettingen t.g.v. aanbrengen bovenbelasting

 

 

G. Zettingen

- geen zetting

- zetting < 5 cm

- zetting < 10 cm

- geen maximum

- …………

zettingsgevoeligheid

•boven afdichten

 

•trillingen

 

 

H. Trillingen

- …………

- …………

•type techniek

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

 

5. Vrijkomen verontreinigde grond

Wm

provincie, SCG, stortplaatsbeheerder

A. Reinigbaarheid

- conform SCG

- anders

- …………

 

•ontgraven

•boven afdichten

•onder afdichten

•verticaal afdichten

•geohydrologisch isoleren

•droog

•nat

 

 

 

B. Hergebruik

- < 0,5 * (AW+i)/2- waarde

- < (AW+i)/ 2 waarde

- conform Besluit bodemkwaliteit

 

- anders

- …………

 

•achtergrondgehalten

 

 

 

 

C. Storten

- concentraties < WCA

- reinigbaarheid

- uitloging conform Besluit bodemkwaliteit

- …………

 

 

 

 

 

 

D. Gebruik schaarse grondstoffen

 

 

 

6. Transport van veron treinigde grond

Wet gevaarlijke stoffen, Provinciale milieu verordening (VBA) in het kader van Wbb

Rijk (Verkeer en Waterstaat)

provincie, geldt nog niet in provincie Limburg

A. Volume

- > 5 m3

- > 20 m3

- anders

- …………

bestem ming (bin nen/buiten provincie)

ont graven

droog

nat

7. Grondwaterkwantiteit

verdroging

Grondwaterwet

provincie, afdeling Grondwa ter

A. Grondwater standverlag ing

- geen ver laging

- verlaging <0,10 m

- verlaging <0,50 m

- geen maxi mum

- …………

grondwater huishoud ing

bodemop bouw

zettingsgevoe ligheid

bodembe schermings gebieden

ont graven

in situ bodem reinigen

boven afdichten

onder afdichten

verticaal afdichten

geohydro logisch isoleren

(bema lings- water)

biorestau ratie

spoelen

 

 

 

B. Grondwater standver hoging

- geen ver hoging

- verhoging <0,10 m

- verhoging <0,50 m

- geen maxi mum

- …………

 

 

 

 

 

 

C. Verandering grondwater stroming

- geen verander ingen

- geen verander ing intrekge bieden grondwa teronttrek kingen

- geen verander ingen voed ing bodembe scher mingsgebie den

- …………

 

 

 

7. Grondwaterkwantiteit (vervolg)

 

 

 

D. Hoeveelheid herinfiltratie proceswater

- niet toegestaan

- herinfiltratie< 25%

- herinfiltra tie 25-50%

- herinfiltratie 50-75%

- herinfiltratie 75-100%

- geen beperkingen

- …………

mogelijkheid herinfiltratie in zelfde bodempakket

ontgraven

in situ bodemreinigen

geohydrologisch isoleren

 

 

 

 

E. Onttrekkingsdebiet/ volume

- geen onttrekking toegestaan

- < meldingsgrens (zie provinciale grondwaterverordeningen)

- < vergunningsgrens

- afhankelijk van situatie

- …………

regionale geohydrologie

grondwater beschermingsgebied

nabijheid onttrekkingen

 

 

 

 

 

F. Onttrekkingsduur

- < 1 mnd

- 1-4 mnd

- 4-12 mnd

- …………

 

ontgraven

in situ bodemreinigen

biorestauratie

spoelen

8. Grondwater kwaliteit

Wbb

provincie, afdeling Bodembescherming

A. Concentratie in grondwater

- < streefwaarde

- < achtergrondwaarde

- streefw. <conc.< (s+i)/2 waarde

- EG-drinkwaternorm

- < i-waarde

- …………

type verontreiniging

hydrologie

nabijheid onttrekkingen

grondwater beschermingsgebieden

herstellen d.m.v. ontgraving

 

 

in situ bodemreinigen

droog

nat

 

 

 

 

biorestauratie

bodemluchtextractie

in situ strippen

spoelen

 

 

 

B. Concentraties infiltratiewater/retourbemaling

- streefwaarde

- effluentconcentratie zuivering (BTM)

- < concentratie grondwater t.p.v. herinfiltratie

- …………

bodemopbouw type verontreinging

nabijheid onttrekkingen

grondwaterbeschermings-gebieden

bovenafdichten

onder afdichten

verticaal afdichten

geohydrologisch isoleren

 

9. Vermesting

Structuurnota landbouw

Derde nota waterhuishouding

Besluit lozing meststoffen

provincie, afdeling Bodembescherming

A. Concentratie infiltratie water

- 0,1 mg/1 P, 10 mg/I N

- 1 mg/I P, 50 mg/I N

- geen eisen

- …………

geohydrologie

regionaal bodemgebruik

nabijheid grondwaterontrekkingen

in situ bodemreinigen

biorestauratie

10. Oppervlakte water kwantiteit

Wet op de waterhuishouding (Wvo)

Waterkwantiteitsbeheerder

A. Hoeveelheid lozingswater

- afhankelijk van capaciteit

- …………

functie oppervlaktewater

bovenafdichten

onderafdichten

verticaal afdichten

geohydrologisch isoleren

 

11. Vrijkomen afvalstoffen

Wm

gemeente

A. Concentraties

- < WCA

- > WCA

- …………

 

ontgraven

droog

nat

 

 

 

B. Volume afvalstoffen

- < 5 m3

- > 5 m3

m…………

 

 

 

12. Energie

 

 

A. Energieverbruik materieel

keuze type verticaal scherm

immobilisatietechniek

bovenafdichten

onderafdichten

verticaal afdichten

geohydrologisch isoleren

immobiliseren

 

13. Natuurbeheer

Boswet

Wet op ruimtelijke ordening

kapvergunning

gemeente

Staatsbosbeheer

A. Verwijdering vegetatie

- melding

- herplantplicht

- anders

- …………

omgeving

waarde/vervangbaarheid vegetatie

ontgraven

bovenafdichten

onderafdichten

droog

nat

14. Aanleg isolatiemaatregelen

aanleg vergunning

gemeente

 

type techniek

bovenafdichten

onderafdichten

verticaal afdichten

 

15. Sloop bebouwing

Woningwet

Wet op de ruimtelijke ordening

Wet op de stads- dorpsvernieuwing

Monumentenwet

gemeente

A. Selectief slopen

- < 10 m3

- > 10 m3

- …………

omvang sloopwerk

locatie sloopwerkzaamheden

ontgraven

bovenafdichten

onderafdichten

droog en nat

 

 

provincie/ Rijk

B. Scheiden sloopafval

- afvalhout

- < WCA/ >WCA

- asbest

- overig

- …………

 

 

 

 

Wm

 

C. Opslag sloopafval

- < 5 m3

- > 5 m3

- …………

 

 

 

16. Geurhinder

Wm/NER

gemeente

A. Geurniveau

- < 0,1 * geurgrens

- <geurgren s

- anders

- …………

 

ontgraven

in situ bodemreinigen

bovenafdichten

onderafdichten

verticaal afdichten

geohydrologisch isoleren

immobiliseren

droog

nat

alle technieken

17. Geluidshinder

Wm

gemeente

A. Geluidsniveau

- < 40 DB (nacht)

- < 45 DB (avond)

- < 50 DB (dag)

- …………

gebruiksfunctie omgeving

achtergrondlawaai

herstel d.m.v. ontgraving

in-situ bodemreiniging

bovenafdichten

onderafdichten

verticaal afdichten

geohydrologisch isoleren

immobiliseren

droog

nat

alle technieken

18. Veiligheid

ARBO

Arbeidsinspectie/ Inspectie SZW

A. Gezondheids risico’s

- 0,1 * MAC- waarden

- MAC- waarden

- anders

- …………

omgeving

duur blootstelling

ontgraven

in situ bodemreinigen

bovenafdichten

onderafdichten

verticaal afdichten

geohydrologisch isoleren

immobiliseren

droog

nat

alle technieken

 

 

 

B. Explosie risico’s

- TEL/LEL

- anders

- …………