Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, stoftransportmodellen

Soort

Stoftransportmodeelen zijn computerprogramma waarmee gelijktijdig de stroming van grondwater en de verspreiding van één of meer verontreinigingen in de bodem gemodelleerd kan worden.

Uitvoerenden

Geheel afhankelijk van de complexiteit van het model. Eenvoudige stoftransportmodellen, waarbij één- of meerdimensionale stroming gecombineerd wordt met convectief en dispersief transport van verontreinigingen, worden algemeen gebruikt door adviesbureaus, aannemers, grote bedrijven en overheidsinstanties. De gecompliceerder modellen, waarbij meerdimensionale stroming wordt gecombineerd met meerdere processen (chemisch evenwicht, biologische omzetting), worden gebruikt door enkele adviesbureaus en onderzoeksinstituten.

Principe/Technische gegevens

De stoftransportmodellen worden toegepast voor de simulatie van zeer complexe verontreinigingssituaties of speciale configuraties van onttrekkings- en infiltratiemiddelen. Het watertransportgedeelte van de modellen is veelal gebaseerd op de stromingsvergelijking (Darcy) en de continuïteitsvergelijking. Het stoftransport is veelal gebaseerd op de convectie/dispersievergelijking.

Toepassingsgebied

Deze modellen worden hoofdzakelijk ingezet in het kader van

  • risico-beoordeling van de verspreiding van verontreiniging, waarbij effecten van adsorptie, desorptie, afbraak, dispersie en diffusie een belangrijke rol kunnen spelen;
  • nauwkeurige voorspelling van saneringsduur, verloop van de concentraties in het opgepompte water.

Kosten

De kosten van modellen zijn gerelateerd aan het gebruik van het programma en de personele kosten van de gebruiker die de invoer moet verzorgen en de resultaten interpreteren. Voor het model zal dit variëren van enkele honderden euro's tot mogelijk meer dan € 10.000, afhankelijk van de complexiteit van de bodem en de aard van de verontreiniging(en). De invoer en interpretatie van de berekeningsresultaten zijn bij deze modellen relatief complex, waardoor de personele kosten maatgevend zullen zijn voor de totale kosten, deze variëren van duizenden euro's tot mogelijk enkele tienduizenden euro's.