Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, uitvoeringsvormen, principe van verticale infiltratie

Verticale infiltratie kan plaatsvinden in elk type watervoerend pakket, zowel in een freatisch pakket als in een pakket met (on)volkomen spanningswater, zie onderstaande figuur. Plaatsing en inrichting van de putten gebeurt op dezelfde wijze als verticale onttrekkingsfilters. Er kan worden geïnfiltreerd onder overdruk of onder vrij verval.

Bij infiltratie dient rekening gehouden te worden met het verschil in chemische eigenschappen tussen het grondwater en het infiltratiewater. Dit houdt in dat er chemische reacties kunnen optreden, bijvoorbeeld het neerslaan van ijzer wanneer het geïnfiltreerde water zuurstof bevat en het grondwater Fe2+. Dit heeft verstopping tot gevolg. Ook kan het gebruik van zuurstof- en nutriëntrijk infiltratiewater een sterke groei van micro-organismen nabij het filter en daardoor verstopping tot gevolg hebben.

Prepareren van een infiltratiefilter met aparte injectiefilters

Plaatsen van het infiltratiefilter

Materiaal en levensduur

Voor de te kiezen materialen en de levensduur geldt hetzelfde als gesteld bij verticale onttrekking. Infiltratiefilters moeten over het algemeen vaker worden geregenereerd dan onttrekkingsfilters omdat verstopping tevens samenhangt met de kwalteit van het geïnfiltreerde water. Dit houdt ook in dat de levensduur van de filters minder is dan van onttrekkingsfilters.

Onderhoud

Regeneratie vindt plaats door het pulserend doorspuiten van de filters waarbij reagentia aan het spoelwater worden toegevoegd om de biomassa en de ijzer- en mangaanoxyden, die het filter verstoppen, te verwijderen. Onderhoud aan de filters moet tijdig worden uitgevoerd. Dit betekent dat het specifieke volume gemonitoord moet worden.

Beveiliging

De beveiliging kan bestaan uit een signalering van overlopen of verstoppen van de put en overschrijdingen van een bepaalde van te voren vastgestelde stijghoogte. Toe te passen technieken zijn:

  1. debietmeter ter registratie van de totale hoeveelheid geïnfiltreerd water;
  2. flowmeters, die onderdeel vormen van een plc-besturingssysteem en waarbij het systeem af kan slaan, wanneer een bepaalde hoeveelheid water de flowmeter is gepasseerd;
  3. niveauschakelaars in signaleringspeilbuizen die de pomp doen afslaan, wanneer het grondwater stijgt boven een van te voren ingestelde waarde;
  4. 2-vlottersysteem in een verzamelput waarop diverse leidingen uitkomen; de vlotters zijn zodanig ingesteld dat bij een maximale en minimale waterhoogte in de verzamelput de pomp af- of aanslaat;
  5. een overloopbeveiliging in de vorm van een (ondergrondse) drain;
  6. drukdozen bij infiltratie onder druk, waarbij de infiltratie wordt gestaakt, wanneer de infiltratiedruk een bepaalde waarde overschrijdt.

Veelal zal in een ontwerp een combinatie van technieken worden toegepast, omdat de diverse technieken met een ander doel worden toegepast. De technieken d, e en f zijn bedoeld als een overloopbeveiliging, waarbij d en e gericht zijn op een totaal (deel)systeem, terwijl f eventueel per put kan worden ingezet. De technieken a en b zijn bedoeld om de in het ontwerp vastgelegde hoeveelheid per tijdseenheid te infiltreren water te bewaken, waarbij a gericht is op een totaal (deel)systeem, terwijl b eventueel per put kan worden ingezet. Methode c tenslotte is bedoeld om de invloed van de infiltratie in de bodem te controleren. Wanneer er stijghoogten worden geregistreerd, die niet in overeenstemming zijn met het gewenste stromingspatroon dan wordt de infiltratie aangepast.

Prijzen

Voor de kosten geldt hetzelfde als gesteld bij verticale onttrekking.

Toepassingsgebied en flexibiliteit

Verticale infiltratie wordt toegepast wanneer:

  • de verwachte grondwaterstandsdalingen door verdroging en zetting schade voor de omgeving kunnen opleveren (verdroging, zetting);
  • de grondwaterstroomsnelheid vergroot moet worden voor een intensieve doorspoeling;
  • sprake is van in situ sanering waarbij nutriënten of chemicaliën in de aquifer moeten worden gebracht ter bevordering van de bacteriegroei of de desorptie van verontreinigingen;
  • door grondwaterstandsdaling een deel van de verontreinigde verzadigde zone droogvalt en hierdoor niet doorstroomd en gereinigd kan worden.

Het systeem kan eenvoudig uitgebreid worden met nieuwe verticale filters.