Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, verstopping van onttrekkings- en infiltratiemiddelen, basisinformatie voor beoordeling verstoppingsrisico's

In tabel 1 is een samenvatting weergegeven van alle informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of er verstoppingsrisico’s aanwezig zijn.

Verstoppingen van onttrekkings- en infiltratiemiddellen kunnen worden veroorzaakt door:

Zie ook de beslisschema’s onderzoek oorzaken naar verstopping.

aandachts-gebied

basisinformatie

karakteriserings-meetmethode

doel/aspect

kwalitatieve parameter tbv checklist

Hydrologisch en fysisch

 

 

 

 

 

bodemopbouw

boorbeschrijving (grofte, gelaagdheid, kleur)

risico's mengwater, redoxovergangen, door-latenheidsverschillen

diepte scheidende laag

bodemparameters

doorlaatfactor, zandmediaan, hydraulische weerstand

slechte doorlatendheid, menging niet compatibele waters

doorlatendheid

grondwaterstroming

stijghoogten, snelheid hor/vert kwel/infiltratie

risico's mengwater,intrek gebiedsvreemd water

grondwaterstand

uitwisselingsreacties kationen grond

chemische analyses, ESP/CEC

risico's van kleizwelling, kleidispersie

Na, K, Ca, Mg

gasverzadiging grondwater

analyse opgeloste gassen

gasclogging

methaan, stikstof, kooldioxide

deeltjes in grondwater

zwevende stofbepaling, MFI

colloidale verstopping

zwevend stof MFI

Geochemisch

 

 

macroparameters van grondwater , influent en effluent

chemische analyse

risico's mengwater, precipitatiereacties, redoxpotentiaal-veranderingen, biologische activiteit

zuurstof, nitraat redox, kooldioxide, pH-water, pH-bodem, Fe, Mn, sulfaat, Ca, bicarbonaat, Mg, fosfaat, Al, EC

verontreinigingssituatie, (type, aard, verspreiding)

chemische analyse

invloed op redoxpotentiaal, voorkeurstromingen

concentratie verontreiniging

gasverzadiging influent, effluent

analyse opgeloste gassen

risico's kalkneerslag in systeem tgv ontgassing

kooldioxide

Biologisch

biologische parameters van grondwater, influent en effluent

chemische analyse van substraat, electronenacceptoren, nutrienten en producten, geur, kleur

verstopping door groei, of biologische omzettingsprocessen, (zoals ijzeroxidatie, sulfaatreductie)

AOC, ammonium, pH, nethaan, zuurstof, nitraat, sulfaat, redox, Fe(II), fosfaat, zwavelwaterstof

Technologisch

 

 

 

 

systeem onttrekking en injectie (filterlengte, diepte, type put, drain), detailuitvoering, (pompen, koppelingen etc)

ontwerp, inspectie

mengwater (filterlengte diepte, concentratieprofiel)

filterlengte diepte

boortechniek en putontwikkeling

SV-verhouding, deeltjesvrij water

tegengaan van versmering boorgatwand en van colloidale verstopping

SV-verhouding

putconstructie

materiaal

drukbestendigheid, aantasting

-

filtereigenschappen ten aanzien van deeltjesafvang

M50-filtergrind/formatie

verstopping van boorgatwand of filterspleten

M50-filtergrond formatie filterspleetafmeting

bedrijfsvoering

(over)druk, debieten meten

risico ontgassing, inlek zuurstof, menging met grondwater in retourput

systeemdruk, debieten

Overig

 

 

 

historische gegevens van nabije omgeving

inventarisatie

locatiespecifieke problemen ? Effecten van eerdere bodemactiviteiten

-

gegevens van opstartfase, nazorgfase

drukverloop, SV-verhouding, helderheid spoelwater

identificatie en omvang van verstoppingsrisico

-

samenstelling van schraapsel of spoelwater van regeneratie

kleur, troebelheid, geur chemische analyse

diagnose verstopping

Fe, TOC, sulfode, Ca, Mn, Al, Mg, sulfaat, carbonaat

regeneratiegegevens

regeneratiemethode, agentia, tijdsduur, effectiviteit, (korte/lange termijn)

diagnose verstopping

-