Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase Straalgrit (beton- en staaloppervlakten)

Omschrijving en euralcode

Definitie

Straalgrit komt vrij bij het reinigen van staaloppervlakken zoals bruggen en van betonoppervlakken, zoals bruggen en gebouwen. Daarnaast komt het vrij bij het verwijderen van wegmarkeringen op asfalt. Het meest gebruikte straalgrit is smeltslakgrit, dat afkomstig is van slakken uit verbrandingsprocessen in steenkoolcentrales.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Indien er ZZS in straalgrit voorkomen boven de concentratiegrenswaarde, komt dat vooral doordat in het gebruikte straalgrit stoffen terecht gekomen zijn vanuit het gestraalde oppervlak (coatings, teerlagen). Het kan hier bij het stralen van coatings gaan om wit pigment in verf bestaande uit loodoxidesulfaat, oranje pigment met loodtetraoxide, corrosieremmer en pigment in verfresten met chroom(VI)verbindingen en organotinverbindingen. Indien het gehalte lood- of chroomverbindingen hoger is dan 7500 mg/kg ds is er sprake van niet-reinigbaar straalgrit. In straalgrit van het stralen van teerlagen kunnen ook verschillende soorten PAK’s voorkomen. In straalgrit zelf kan tot slot asbest voorkomen.

Euralcode

Straalgrit heeft de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

12 AFVAL VAN MACHINALE BEWERKING EN DE FYSISCHE EN MECHANISCHE OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

Subhoofdstuk

12 01 afval van machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

Specifieke code

12 01 16*: afval van gritstralen dat gevaarlijke stoffen bevat;

12 01 17: niet onder 12 01 16* vallende afval van gritstralen.

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen is straalgrit gevaarlijk afval (12 01 16*) of niet-gevaarlijk afval (12 01 17).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van straalgrit staat in sectorplan 35, externe linkStraalgrit in het LAP3.

Opslag en transport

Bij opslag en transport moeten maatregelen genomen worden ter voorkoming van verwaaiing van het materiaal en stofvorming.

Bij opslag moeten maatregelen worden genomen ter voorkoming dat verontreinigingen uit het straalgrit in de bodem kunnen dringen. Opslag moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorzieningen (gesloten gekeurde verharding of vloeistofdichte container).

Verwerking

Recycling

  • het straalgrit moet gescheiden gehouden worden van andere afvalstromen;
  • het straalgrit kan fysisch-mechanisch en/of thermische gereinigd worden;
  • na reiniging is het straalgrit geschikt voor nuttige toepassing in de wegenbouw;
  • straalgrit kan worden toegepast in de productie van betonblokken.

Zie [Stroomschema verwerking van straalgrit].

Storten

Op grond van het Besluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is het sinds 28 november 1996 verboden om reinigbaar straalgrit te storten. Uitsluitend straalgrit dat voldoet aan de bepalingen van de externe linkRegeling niet-reinigbaar straalgrit mag worden gestort.

Wanneer het straalgrit niet voldoet aan de voorwaarden voor reinigbaarheid wordt het grit beschouwd als "niet doelmatig reinigbaar". Afhankelijk van de mate van verontreiniging wordt het dan gestort op een locatie voor gevaarlijk afval, dan wel op een stortplaats voor bedrijfsafvalstoffen. Het straalgrit kan alleen aangeboden worden aan de stortplaats met een analyserapport dat aantoont dat het straalgrit niet reinigbaar is.