Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase wegdekreflectoren, reflectorpaaltjes en plakstrips

Omschrijving en euralcode

Definitie

Wegdekreflectoren, reflectorpaaltjes en plakstrips kunnen vrijkomen bij het vervangen van kapotte reflectorpalen en het verwijderen van (tijdelijke) wegdekreflectoren en plakstrips/markeringsstroken. Voor plakstrips/markeringstroken wordt verwezen naar de afvalstoffenkaart [Afvalstoffase Wegmarkeringen - verwijderen].

Zeer Zorgwekkende stoffen

In oude gele wegdekreflectoren en geel markeringsfolie kunnen cadmium- of loodchromaathoudende pigmenten zitten. Daarnaast kunnen houten bermpaaltjes mogelijk verontreinigd zijn met zware metalen uit verf of coating.

Euralcode

Wegdekreflectoren, reflectorpaaltjes en plakstrips vallen onder de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

Subhoofdstuk

02 hout, glas en kunststof

Specifieke code

17 02 01 c: hout; 17 02 02 c: glas; 17 02 03 c: kunststof; 17 02 04* c: glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en gevaareigenschappen van de verontreiniging zijn (onderdelen van) de reflectormaterialen gevaarlijk afval. (17 02 04*) of niet gevaarlijk afval (overige codes).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van onderdelen van wegdekreflectoren en reflectorpaaltjes staat in de volgende sectorplannen in het Landelijk afvalbeheerplan 3: sectorplan 11, externe linkKunststof of sectorplan 36, externe linkHout. Voor de verwerking van glazen onderdelen (noch verpakkings- noch vlakglas) is geen sectorplan opgesteld, maar verwijzen we naar het externe linkbeleidskader .

Opslag en transport

Aan de opslag en het transport worden geen speciale eisen gesteld.

Verwerking

Niet-intacte reflectorpalen

Voor reflectorpalen bestaan enkele verwerkingsopties:

  • De houten- en kunststofonderdelen van de paal kunnen gescheiden worden. Na de scheiding kan het kunststofafval worden afgevoerd naar een kunststofverwerkend bedrijf, terwijl het houtafval minimumstandaard ‘andere nuttige toepassing’ heeft indien het van A- of B-kwaliteit is. Niet-gewolmaniseerd C-hout heeft minimumstandaard hoofdgebruik als brandstof. Gewolmaniseerd C-hout moet gestort worden. 
  • De reflectorpalen waarvan de onderdelen niet worden gescheiden, kunnen als afval worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie

Reflectoren/permanente wegdekreflectoren

De permanente reflectoren kunnen gescheiden worden in intacte en kapotte reflectoren. Intacte reflectoren kunnen worden hergebruikt. Niet intacte reflectoren kunnen worden afgevoerd voor recycling (kunststof of glas). Indien recycling voor kunststof niet mogelijk is, geldt de minimum standaard ‘andere nuttige toepassing’, waaronder hoofdgebruik als brandstof.

Tijdelijke wegdekreflectoren/voorgevormde markeringsstroken

Voor tijdelijke reflectoren en markeringsstroken bestaan enkele verwerkingsopties:

  • Tijdelijke wegdekreflectoren kunnen in principe als bedrijfsafval worden afgevoerd;
  • Oude gele wegdekreflectoren en gele markeringsfolie kunnen, afhankelijk van de samenstelling, cadmium- of loodchromaathoudende pigmenten bevatten. In dat geval kan, afhankelijk van de verdere samenstelling, sprake zijn van gevaarlijk afval (zie verder [Klein Gevaarlijk Afval] (KGA)).

Storten

Met het inwerkingtreden van het Stortverbod afvalstoffen is het verboden om glas-, kunststof- en houtafval te storten (op gewolmaniseerd C-hout na).